NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133,

 działając na podstawie § 27 oraz § 29 ust.1 i 3   Statutu Stowarzyszenia

z w o ł u j e

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się  w  sobotę 24 września 2016 r. o godz. 1500 w pierwszym terminie

lub o godz. 1530  w drugim terminie (§30 ust.3 Statutu)

na placu obok  Domu Administracyjno-Gospodarczego  

na temat:

„ROZWIĄZANIE  PROBLEMU  ZAOPATRZENIA w WODĘ

 poprzez budowę

NOWEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

na terenie Ogrodu działkowego „ZACISZE”

Program Zebrania :

 1. Otwarcie, Uchwalenie porządku obrad
 2. Wybory Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza
 3. Informacja o liczbie uczestników Zebrania, w tym członków Stowarzyszenia oraz o zdolności zebrania  do podejmowania uchwał
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Informacja o dotychczasowych działaniach Stowarzyszenia związanych z poprawą w zaopatrzenie w wodę na terenie Ogrodu
 6. Przedstawienie propozycji budowy nowej instalacji wodociągowej – uwarunkowania prawno – finansowe
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie budowy nowej instalacji wodociągowej wraz z ustaleniem udziału finansowego działkowców w tym przedsięwzięciu
 9. Wolne wnioski i inne sprawy związane z tematem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 11. Zakończenie obrad

Do udziału w Zebraniu zapraszamy także Działkowców, którzy dotychczas nie zostali członkami Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze”, jednak nie przysługuje Pani/Panu prawo głosowania nad podejmowanymi uchwałami.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz.40), uchwały podjęte przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w tym uchwalony Regulamin Ogrodowy, obowiązują wszystkich działkowców użytkujących działki w Ogrodzie „Zacisze”, niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia.  

                                                                          

                                                                                                 Zarząd                                                                                                                           SDO „Zacisze”

WALNE ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 informuje:

WALNE  ZEBRANIE  STOWARZYSZENIA

Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 7/2016 z dnia 17.03.2016 r. w dniu 28.05.2016 r. o godzinie 15.00 w świetlicy ogrodowej lub na placu przed świetlicą odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia. W związku z powyższym wzywa się wszystkich członków stowarzyszenia o niezawodne przybycie na zebranie. Aby nie generować kosztów obsługi Walnego Zebrania informacje o zebraniu  wraz z porządkiem zebrania zostaną dostarczone członkom stowarzyszenia za pokwitowaniem odbioru i przesłane na skrzynki e-mail. Ponadto informacja wraz z porządkiem zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zaciszekrosno.pl

W przypadku niskiej frekwencji termin II zebrania to 28.05.2016 r. godz. 15.30

 

PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE NA ZEBRANIE OMAWIANE SPRAWY SĄ BARDZO ISTOTNE DLA STOWARZYSZENIA

Ostatnie posiedzenie Zarządu w 2015 r.

W dniu 23 grudnia 2015 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu w 2015 r. Gościem posiedzenia był Pan Jan Sidor Prezes Stowarzyszenia Działkowców “Rajsy”. Wymieniony poinformował, że w dniu 8 grudnia 2015 r. w Sądzie w Rzeszowie został zarejestrowany Podkarpacki Związek Stowarzyszeń Działkowców. Na zebraniu Związku na prezesa został wybrany Ryszard Grzebień z Sanoka obecny Prezes Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki w Krośnie. W chwili obecnej do PZSD akces wstąpienia zgłosiły trzy Stowarzyszenia z terenu Krosna tj. Rajsy, Jeleniówka i Polanka. Wymieniony przedstawił Statut PZSD i przekonywał że taka współpraca w ramach Związku da lepsze efekty niż działanie stowarzyszeń samodzielnie. Nasz Zarząd nie wyraził woli przystąpienia do związku. Zgoda na wstępowania do instytucji nadrzędnych musi być wyrażona przez Walne Zebranie. W chwili obecnej takiej zgody nasz Zarząd nie uzyskał. Prezes Jerzy Pesz stwierdził że członkowie naszego Stowarzyszenia nie akceptują zrzeszania się do organizacji nadrzędnych dlatego też nasze Stowarzyszenie nie wstąpi do PZSD. Taka propozycja zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zebraniu. Również obecni na posiedzeniu Zarządu byli przeciwni zrzeszaniu się w związku. Jak poinformował I Wiceprezes Wiesław Sanocki działkowcy z naszego Stowarzyszenia negatywnie oceniają przynależność do Stowarzyszenia Region Bieszczadzki. Nasz ogród oprócz wpłacania składek nic w zamian od tego stowarzyszenia nie otrzymał. Stwierdził że Stowarzyszenie Bieszczadzkie powinno się rozliczyć ze swej 12 letniej działalności przed nowo powstałymi stowarzyszeniami ogrodowymi które wystąpiły z PZD i Stowarzyszenia region Bieszczadzki a nie prawie w identycznym składzie rejestrować nowy Związek Stowarzyszeń. Wszyscy działkowcy naszego stowarzyszenia chcą być samodzielni i sami decydować o swoim ogrodzie. Na tym spotkanie z Panem Janem Sidorem zostało zakończone. Następne informacje i podjęte uchwały z posiedzenia Zarządu zostaną opublikowane w następnym wpisie.

Szczęśliwy finał

Szanowne koleżanki i koledzy działkowicze. Pisałem już o podrzuconych na nasz ogród zwierzętach. Informuję że nasze ”  przedświąteczne prezenty” dzięki bardzo dużej życzliwości i pomocy Pań z OTOZ “Animals” Krosno znalazły schronienie. Jaki los czeka te zwierzęta sam nie wiem. Oby trafiły w jak najlepsze ręce a na pewno będą nowym “Panom” bardzo wdzięczne. Wszystkim zainteresowanym ich dalszych losem polecam link do przytulista w Krośnie -Turaszówce

                        https://www.facebook.com/adopcjekrosno/?fref=ts

A teraz kilka zdjęć naszych gości z nowych miejsc. Czy można być tak niedobrym dla zwierząt? Pytanie pozostawiam dla Państwa.