Komisja Techniczna

Uchwałą  20/2022 z dnia 3 września 2022 r. została powołana nowa Komisja Techniczna jako nie statutowy organ Stowarzyszenia. Komisja Techniczna działa w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji  – Grzegorz KOBIAŁKA
Członek – Piotr KUREK
Członek  – Bogusław KUPKA
Członek – Tomasz FORYŚ – gospodarz ogrodu

Do zadań Komisji Technicznej należy:

– nadzór nad infrastrukturą ogrodową w tym: elektryczną ( kontrola urządzeń pomiarowych ), wodociągową i drogową,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów „Regulaminu Ogrodowego” w zakresie realizowanych inwestycji ogrodowych w tym budowy altanek i innych budowli ogrodowych, doprowadzenia energii elektrycznej, doprowadzania wodociągu oraz ich końcowy odbiór,
– wyjaśnianie kwestii spornych dotyczące przebiegu granic działek w tym ich pomiaru celem ustalenia ich zgodności z ewidencją,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów „Regulaminu Ogrodowego” w zakresie realizowanych inwestycji ogrodowych w tym budowy altanek i innych budowli ogrodowych, doprowadzenia energii elektrycznej, wodociągu oraz ich końcowy odbiór,
– sprawdzanie pozwoleń wydanych przez Zarząd na realizację inwestycji ogrodowych określonych w regulaminie, ogrodowym w tym zezwoleń na wjazd samochodami na teren Ogrodu zgodnie ze złożonym w określonym celu  wnioskiem,
– ścisła współpraca z gospodarzem ogrodu w zakresie ujawnionych nieprawidłowości, stwierdzonych awarii w sieci energetycznej oraz   nielegalnego poboru energii i przeróbek ujęć wody w sieci wodociągowej,
– pomoc działkowiczom w zakresie lokalizacji realizowanych budowli ogrodowych na dzierżawionej działce a także przebiegu ułożenia przyłącza elektrycznego lub wodociągowego,
– sporządzenie protokołu odbioru inwestycji ogrodowej realizowanej przez dzierżawcę działki w zakresie budowli, sieci elektrycznej i sieci wodociągowej według określonego wzoru i przedstawienia protokołu na posiedzeniu Zarządu.