Komisja Techniczna

Uchwałą  17/2018 z dnia 10 listopada 2018 r. została powołana Komisja Techniczna jako niestatutowy organ Stowarzyszenia. Komisja Techniczna działa w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji  – Bogusław KUPKA

Zastępca przewodniczącego  – Leszek KRĘŻAŁEK

Członek  – Iwona TYZO MISIOŁEK

Członek  – Jan WILCZEK

Członek – Gospodarz ogrodu

Do zadań Komisji Technicznej należy:

– nadzór nad infrastrukturą ogrodową w tym: elektryczną ( kontrola urządzeń pomiarowych ), wodociągową i drogową,

– nadzór nad przestrzeganiem przepisów „Regulaminu Ogrodowego” w zakresie realizowanych inwestycji ogrodowych w tym budowy altanek i innych budowli ogrodowych, doprowadzenia energii elektrycznej, doprowadzania wodociągu oraz ich końcowy odbiór,

– wyjaśnianie kwestii spornych dotyczące przebiegu granic działek w tym ich pomiaru celem ustalenia ich zgodności z ewidencją,

– nadzór nad przestrzeganiem przepisów „Regulaminu Ogrodowego” w zakresie realizowanych inwestycji ogrodowych w tym budowy altanek i innych budowli ogrodowych, doprowadzenia energii elektrycznej, wodociągu oraz ich końcowy odbiór,

– sprawdzanie pozwoleń wydanych przez Zarząd na realizację inwestycji ogrodowych określonych w regulaminie, ogrodowym w tym zezwoleń na wjazd samochodami na teren Ogrodu zgodnie ze złożonym w określonym celu  wnioskiem,

– ścisła współpraca z gospodarzem ogrodu w zakresie ujawnionych nieprawidłowości, stwierdzonych awarii w sieci energetycznej oraz   nielegalnego poboru energii i przeróbek ujęć wody w sieci wodociągowej,

– pomoc działkowiczom w zakresie lokalizacji realizowanych budowli ogrodowych na dzierżawionej działce a także przebiegu ułożenia przyłącza elektrycznego lub wodociągowego,

– sporządzenie protokołu odbioru inwestycji ogrodowej realizowanej przez dzierżawcę działki w zakresie budowli, sieci elektrycznej i sieci wodociągowej według określonego wzoru i przedstawienia protokołu na posiedzeniu Zarządu.