25.06.2022 – X Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 25.06.2022 r. odbyło się X Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 na podstawie § 31 ust. 1 i 3 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej w drugim terminie o godzinie 15,30 do godz.18,00

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 218 członków. W zebraniu uczestniczyło 84 członków co daje frekwencję 38,53% Najwyższa frekwencja od 2015 r.

Wybrano Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego

Pan Janusz OWAŻANY  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pan Paweł BRZUSZEK – Sekretarz Walnego Zebrania

Pani Magdalena SOCHA – Członek Prezydium

Wybrano 1 komisję:

Komisja Uchwał i Wniosków

Pani Lidia TERLECKA – Przewodnicząca komisji

Pan marian KRZYSIK – Członek komisji

Członkowie Stowarzyszenia. Łącznie na koniec roku 2021 do Stowarzyszenia należało 217 działkowców, z czego w okresie 2021 r. przyjęto 18 działkowców a ubyło 19 w związku z przeniesieniem prawa do działki na rzecz innych osób. Niezrzeszonych w stowarzyszeniu pozostaje 4 osoby.

Na przestrzeni 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia odbył łącznie 8 posiedzeń. Łącznie podjęto 31 uchwał. Większość uchwał związana była z przenoszeniem prawa do działek.

W wystąpieniu Prezes podziękował  wszystkim działkowcom za dotychczasową współpracę. Nie wszystko się udało dokonać, w 100% ale oblicze ogrodu zmieniło się znacznie. Stwierdził, że jego kadencja się kończy i efekty działań Zarządu, w którym działał pozostawił do oceny działkowców.

Zrealizowane zadania

Zakończono kompleksową przebudowę sieci elektrycznej ogrodu. Inwestycja była realizowana w latach 2020 – 2021 i została zakończona w czerwcu 2021 r. Całkowity koszt inwestycji to 163.487,90 zł, z czego udało się dofinansować z budżetu miasta Krosna w kwocie 15.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł z pożyczki Powiatowego Urzędu Pracy, jako bezzwrotnej pożyczki ds. COVID. W chwili obecnej jest instalacja kompletna działa sprawnie. Skrzynki zostały zaplombowane i oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Wyprowadzono dodatkowy kabel do oświetlenia alejek gdyby środki finansowe stowarzyszenia pozwoliły na realizację. Zamontowano liczniki zużycia energii elektrycznej przez pompy, świetlicę oraz   oświetlenie drogi dojazdowej i monitoring (części wspólne ogrodu). Od zużycia tej energii należ wprowadzić od przyszłego roku „Opłatę energetyczną od każdej działki po wiosennym odczycie liczników. Liczniki energii elektrycznej przez działkowców zostały zamontowane na słupach w rozdzielnicach. W chwili obecnej odczyt energii odbywa się przez gospodarza ogrodu corocznie przed rozpoczęciem sezonu działkowego niezależnie od obecności na działce działkowicza.

Zakończono proces sądowy z Polskim Związkiem Działkowców okręg w Rzeszowie gdzie wyrokiem sądowym SDO zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz PZD kwoty 10 799,60 zł. wraz z odsetkami za opóźnienie. Dało to łącznie kwotę 18.484,69zł. a więc kwoty dużo niższej niż propozycja ugodowa proponowana przez PZD. W tym miejscu należą się słowa uznania dla Prezesa Zarządu i Pani Lidii Terleckiej, którzy wykorzystując swoją wiedzę i upór doprowadzili do końcowego sukcesu. Ponieważ nie można było przewidzieć końcowego finału sądowego i zasądzonej kwoty Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o delegacje ustawową WZ z dnia 05.09.2020 r. na posiedzeniu Zarządu w dniu 3.05.2021 r Uchwałą nr 8/2021 ustalił zaliczkę na spłatę zobowiązania w kwocie 150,00 zł od działki. Ewentualne nadwyżki z zebranej kwoty miały zostać przeznaczone na poprawę infrastruktury ogrodowej w tym budowę 3 studni głębinowej. Kwotę tą wpłaciło 201 działkowców z liczby 204. Jest to zobowiązanie wymagalne od wszystkich działkowców. Spłata całości zobowiązania wobec PZD została dokonana w dniu 22.07.2021 r. Rozliczenie zebranej zaliczki nastąpiło na posiedzeniu Zarządu w dniu 02.10.2021 gdzie podjęto Uchwałą nr 28/2021 r. następujące działania:

– kwota zobowiązania na rzecz PZD od działki wyniosła – 90,62 zł,

– na cele inwestycyjne ogrodu przeznaczono kwotę – 9,39 zł.

Kwotę 50,00 zł od działki postanowiono zaliczy, jako nadpłatę za opłaty ogrodowe w roku 2022. Informacja na ten temat została podana do widomości działkowców na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu i wniosła o przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu wraz z bilansem zysków i strat za 2021 r. oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Zgłoszeni kandydaci:

Pan Jacek KUSTROŃ  oraz Pan Wiesław SANOCKI

W wyborach bezpośrednich Pan Wiesław SANOCKI – uzyskał 83 głosy  ważne i został wybrany na kadencję 2022-2026

Wybór pozostałych 8 członków Zarządu Stowarzyszenia

Pani Alina Bidnik

Pan Franciszek Buczek

Pan Grzegorz Kobiałka

Pan Bogusław Kupka,

Pan Piotr Kurek

Pani Irena Mięsowicz,

Pani Zofia Moszczyńska,

Pani Ewa Sanecka,

Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się na I Posiedzeniu Zarządu III kadencji w dniu 02.07.2022 r. Uchwałą nr 12/2022

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 Pan Jacek Kustroń,

Pan Mariusz Nowak,

Pan Franciszek Woś,

W skład Komisji Rozjemczej zostali wybrani:

Pani Maria Tomala,

Pani Anna Gajewska,

Pan Jerzy Albrycht

Uchwałą nr 1/2022 dokonano zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

Podczas zebrania podjęto 6 Uchwał. Wniosków nie było. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 25 czerwca 2022 r. Uchwała nr 6 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY