CO OSIĄGNĘLIŚMY W SPORZE Z PZD?

Informacja dla działkowców ogrodu

 o zakończeniu i wynikach procesu sądowego, wytoczonego przez Polski Związek Działkowców Okręg Podkarpacki w Rzeszowie naszemu Stowarzyszeniu – SDO „Zacisze” w Krośnie.

Przedmiotem tego procesu były niezapłacone Polskiemu Związkowi Działkowców składki członkowskie za lata 2013 i 2014 , obciążające ówczesny Ogród Rodzinny „Zacisze”, wpisany do rejestru PZD

            Nawiązując do wcześniejszej informacji z 29 sierpnia br. na w/w temat, przedstawiamy sentencję wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 8 lipca 2021 r. z obszernym uzasadnieniem pisemnym sporządzonym w dniu 16 sierpnia 2021 r. (WYROK)Nasze Stowarzyszenie zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz PZD Okręg Podkarpacki w Rzeszowie: – kwoty 10.799,60 zł – odsetek ustawowych od tej kwoty za opóźnienie liczonych od 1 grudnia 2015r. do dnia zapłaty – kosztów procesu 3,600 zł

Sąd oddalił roszczenie PZD o zapłatę odsetek za zwłokę obejmującą okres: od 1.07.2013 r. do 30.11.2015 r. (dotyczy składki za rok 2013 w wys. 5.399,80 zł) oraz od 1.07.2014 r. do 30.11.2015 r.(dotyczy składki za rok 2014 w kwocie 5.399,80 zł)

W dniu 22 lipca 2021 r.  Zarząd przelał na rachunek bankowy PZD kwotę 18 484,69 zł na którą składają się: należność główna 10.799,60 zł, odsetki ustawowe od 1.12.2015 do dnia 22.07.2021 w kwocie 4 085,09 zł  oraz koszty procesu 3 600,00 zł. Roszczenie PZD zostało zaspokojone zgodnie z wyrokiem Sądu.

Kilka zdań na temat historii sporu Polskiego Związku Działkowców Okręg Podkarpacki

 Do 19.01.2014 r. tj. do dnia wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wszystkie ogrody działkowe były podporządkowane Polskiemu Związkowi Działkowców i zobowiązane do płacenia rocznych składek w wysokości 35% sumy opłat które powinni wnosić użytkownicy działek. PZD naliczał ten swoisty podatek od całej powierzchni ogrodu, pomnożonej o stawkę za 1 m2 ustalaną corocznie przez PZD, niezależnie od tego ile działek było pustostanem. Kwoty płacone PZD nadmiernie obciążały gospodarkę ogrodów i prowadziły do ich upadku. Wiele ogrodów w kraju odmawiało płacenia. Podobnie zrobił to ogród „Zacisze”.

Możliwość usamodzielnienia się pod względem prawnym, i prowadzenia ogrodu działkowego przez stowarzyszenie, dała powołana wyżej ustawa z 13.12.2013 r.

Ustawa ta w art.73 ust.4 zobowiązywała stowarzyszenia ogrodowe do spłacenia PZD należności wewnątrz organizacyjnych.

 Dokumenty finansowe ogrodu, znane w chwili tworzenia naszego Stowarzyszenia tj. w lipcu 2014 r., nie zawierały żadnych zobowiązań wobec PZD. Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu „Zacisze”, zarejestrowane w Sądzie w dniu 19 grudnia 2014 r. rozpoczęło działalność z czystym kontem. Jednak w dniu 11 listopada 2015 r. PZD przysłał żądanie zapłaty kwoty 58.113,60 zł tytułem zaległych składek członkowskich za 10 lat (2004-2015). Podobne żądania otrzymało także kilkadziesiąt  ogrodów z terenu od Ustrzyk Dolnych po Jasło i Przemyśl.

Zarząd odmówił zapłaty powyższej kwoty pod zarzutem przedawnienia oraz braku jakichkolwiek świadczeń PZD na rzecz ogrodu „Zacisze” w tym okresie. Dążąc do przerwania biegu przedawnienia, PZD skierował w dniu 25 marca 2016 r. zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie ugodowe przed Sądem Rejonowym w Krośnie odbyło się w dniu 12 października 2016 r. i nie przyniosło rezultatu; nie wyraziliśmy zgody na zapłatę żądanej wtedy kwoty 52.429,60 zł.

Kolejnym krokiem PZD był pozew sądowy o zapłatę kwoty  10.799,60 zł z odsetkami z tytułu składki członkowskiej za lata 2013 i 2014r. W jego wyniku Sąd Rejonowy w Krośnie wydał w dniu 23 września 2019 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądził to żądanie na rzecz PZD. Odpowiedzieliśmy na to, wnosząc w dniu 27 listopada 2019 r. sprzeciw od nakazu zapłaty (SPRZECIW). Postawiliśmy zarzut przedawnienia składek za lata 2013 i 2014 r., ponieważ nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia. PZD, w zawezwaniu do próby ugodowej, nie spełnił wymaganych przepisami kodeksu postępowania cywilnego warunków formalnych. Powołaliśmy szereg orzeczeń Sądu Najwyższego, potwierdzających słuszność naszych zarzutów. Nadto wskazaliśmy na zawyżone kwoty i błędne wyliczenie dochodzonej należności.

W wyniku sprzeciwu sprawa została skierowana do procesu sądowego. Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2021 r, Sąd wezwał strony do zawarcia ugody i przedłożenia propozycji ugodowych. Propozycja PZD polegała na rozłożeniu spłaty żądanej kwoty wraz z kosztami na 3 raty. SDO „Zacisze” proponowało zapłatę jednorazowo kwoty 6 864,54 zł, wyliczoną od opłat faktycznie uzyskanych od działkowców w latach 2013 i 2014. Obydwie propozycje nie zostały przyjęte przez przeciwne strony.

Postępowanie sądowe zostało zakończone w dniu 8 lipca 2021 r. wyrokiem Sądu (jak na wstępie)

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze” pozostawał do 19.12.2014 r. w strukturze PZD i był zobowiązany do wnoszenia corocznych składek członkowskich w terminie do 30 czerwca każdego roku. Faktyczne zerwanie związku z PZD i wstąpienie do Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki nie zwalniało z obowiązku wnoszenia opłat do PZD. Powstałe w 2014 r. Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu „Zacisze” jest następcą prawnym ROD „Zacisze”, zobowiązanym spłacić PZD wszystkie należności wewnątrz organizacyjne.

Sąd uznał za prawidłowe wyliczenie kwoty składek za lata 2013 i 2014 wg powierzchni całego ogrodu i stawki za 1m2 uchwalanej przez PZD.

Sąd odrzucił nasz zarzut przedawnienia roszczenia, stwierdzając, że PZD w wielu składanych dokumentach podawał sposób wyliczenia wysokości składek za w/w lata, zatem mogliśmy sami obliczyć kwotę składki. Uznał, że w ten sposób PZD spełnił wymogi formalne w zawezwaniu do próby ugodowej i doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Takie stanowisko Sądu jest sprzeczne z licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego, które powoływaliśmy w kilku pismach procesowych.

Sąd odrzucił również i uznał za nieudowodnione, nasze zarzuty odnośnie braku, w ciągu wielu lat, opieki i pomocy ze strony PZD w prowadzeniu ogrodu, do czego zobowiązywał Statut PZD.

Na koniec Sąd podkreślił, że „zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Okręgowego w Krośnie stowarzyszenia ogrodowe, będące następcami ogrodów działkowych, które należały do struktur PZD zobligowane są do zaspokojenia zobowiązań swych poprzedników prawnych” w stosunku do PZD. Przytoczył 2 orzeczenia Sądu Okręgowego z 2018 i 2020 r.

Stąd wniosek, że z góry byliśmy skazani na niekorzystny wyrok.

PS. Ocenę wyroku pozostawiam Państwu do własnej oceny. Może w tej sprawie wypowiedzą się prawnicy (działkowcy) którzy na naszym ogrodzie posiadają swoje działki.

Zapraszam Państwa do dyskusji.

ZMARŁ BOLESŁAW ZAKLUKIEWICZ

Z wielkim smutkiem i bólem zawiadamiamy, że wieku 70 lat zmarł nasz kolega działkowicz Bolesław Zaklukiewicz. Jeden z najstarszych działkowców naszego ogrodu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 września 2021 r o godz. 13.30 w Kościele pw. św Piotra i św. Jana z Dukli

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Wyrazy współczucia  Rodzinie i bliskim
składa Zarząd SDO “Zacisze”

 

FINAŁ SPRAWY Z PZD

Szanowni Państwo.

Prawie po 6 latach zakończył się nasz proces z Polskim Związkiem Działkowców o zapłatę zaległych składek po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Zacisze”. Przypomnę Państwu, że żądano od nas zaległej kwoty za lata 2004-2015 w wysokości 58 113,60 zł  pismo PZD Okręg Podkarpacki w Rzeszowie z dnia 12.11.2015 r. L.dz.1616-GK-9/29/2015).  TUTAJ Jak wielka to była dla nas kwota to trudno sobie nawet wyobrazić. W zasadzie to mógł być koniec naszego ogrodu, bo taką sumę dają składki od działkowców zbierane przez trzy lata!!!.

Zarząd naszego Stowarzyszenia odmówił tej zapłaty, przez co sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Ostatecznie, po naszych odwołaniach w dniu 8 lipca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie zapadł wyrok w tej sprawie (sygn. akt. I C 1227/19 upr). Wyrok nie jest dla nas korzystny, ale kwota zobowiązania do zapłaty jest o wiele niższa, niż żądana w piśmie PZD w Rzeszowie z dnia 12.11.2015 r. Ostatecznie w dniu 22.07.2021 r. zrealizowaliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie i spłaciliśmy zobowiązania wobec PZD OP w Rzeszowie. Jednocześnie wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Krośnie o uzasadnienie wydanego wyroku. Jako Zarząd stoimy na stanowisku, że wszyscy działkowcy naszego ogrodu powinni poznać argumenty sądu i ocenę dowodów, dlatego też w niedługim czasie na stronie naszego stowarzyszenia zostanie opublikowany wyrok z dnia 8 lipca 2021 r. wraz z uzasadnieniem. Postaramy się Państwu wyjaśnić istotne aspekty tej sprawy, które z naszych uwag Sąd uwzględnił, a które nie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Szanowni Państwo.

Przypuszczając, że wyrok może być dla nas niekorzystny, na Walnym Zebraniu w dniu 5 września 2020 r. podjęliśmy Uchwałę dającą uprawnienia Zarządowi do ustanowienia w opłatach ogrodowych na 2021 wysokości składki na pokrycie zobowiązania wobec PZD. Składka ta została ustalona w wysokości 150,00 zł od działki. Zebrane składki pozwoliły zgromadzić kwotę, jaką Stowarzyszenie miałoby uiścić w wypadku niekorzystnego dla nas wyroku. Przewidywaliśmy wyższą wysokość zobowiązania, niż ostatecznie zdecydował Sąd.

Ze swej strony dziękuję Państwu za rzetelne podejście do problemu i szybkie uregulowanie zobowiązania. Dziękuję 196 działkowcom, którzy zrozumieli problem naszego ogrodu i dokonali wpłat, natomiast pozostałe 8 osób ma z tym problem. Te działki będą miały zadłużenie, o czym ewentualni kolejni nabywcy będą informowani. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia przystąpi do ich wyegzekwowania. Uchwały Walnego Zebrania są prawem obowiązujących wszystkich działkowców a nie tylko wybranych. a obowiązkiem Zarządu jest egzekwowanie porządku prawnego obowiązującego w ogrodzie. Nieuregulowanie opłat jest naruszeniem regulaminu ogrodowego i w ostateczności może być przyczyną do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Informuję jednocześnie, że zebrana kwota przekracza wysokość zobowiązania, dlatego też na najbliższym posiedzeniu Zarządu zapadnie decyzja, co zrobimy z nadwyżką. Może być zaliczona, jako zaliczka na opłaty działkowe w 2022 r, lub przeznaczona na poprawę infrastruktury ogrodowej w tym wiercenie trzeciej studni głębinowej lub oświetlenie alejek. Instalacja pod oświetlenie została ułożona w czasie remontu sieci energetycznej

Na podstawie Uchwały nr 6/2021 Walnego Zebrania z dnia 26.06.2021 r. Zarząd dokona rozliczenia kosztów i podejmie stosowną Uchwałę. Informacje w tej sprawie zostaną Państwu podane do wiadomości na stronie Stowarzyszenia i na tablicy ogłoszeń.

Informuję Państwa, że w niedługim czasie na stronie stowarzyszenia w zakładce „O NAS” zostanie utworzona strona „Rozliczenie finansowe stowarzyszenia, za lata 2015-2020” obejmująca wpływy i wydatki ogrodu zgodnie z dokumentacją prowadzoną przez biuro rachunkowe. Strona będzie dostępna po uzyskaniu hasła. W chwili obecnej dokumentacja jest dostosowywana do wymogów RODO.

                                       Prezes Zarządu SDO „ZACISZE”

CO BYŁO NIE TAK ?

Szanowni Państwo.

Wiosną tego roku podjęliśmy decyzję o ciągłym podawaniu wody w wodociągu działkowym. Czy zamierzenia były słuszne? Z mojego punktu widzenia tak, ale niektórym to nie pasowało. A dlatego że:

– studnie nasze nie są o nieograniczonych zasobach wody,

– gospodarka naszych działkowców wodą wygląda tak jak segregacją odpadów segregowanych. Pomimo tego, że za śmieci płacimy coraz więcej to niektórzy nadal na ogrodzie robią sobie wysypisko śmieci a koszty rosną,

– niektórzy działkowcy uważali, że skoro jest woda to można podlewać drzewa, żywopłoty, bo im woda jest niezbędna pomimo tego, że krzewom i drzewom jest to niepotrzebne, ponieważ mają rozbudowany system korzenny,

– zdarzały się działki gdzie krany zostały niepozamykane a na ujęcia pozakładane węże i woda sobie leciała kilka dni zalewając sąsiednie działki,

Proszę Państwa tak nie może być. W związku z powyższym musimy ograniczyć dostawy wody. Dwie pompy nie zaspokoją 204 działek naszego ogrodu. Jeden ogród na terenie Krosna posiada cztery studnie na 120 działek i też ogranicza dostawy wody. W ostatnim czasie jedna z pomp uległa awarii a jedna dla ogrodu to już katastrofa. Zarząd Stowarzyszenia postawił za cel budowę trzeciej studni, lecz w rozmowie z jedną firm najkrótszy czas to 245 miejsce na liście oczekujących na wiercenie.

Proszę Państwa nie będzie dobrze, jeżeli nasze postepowanie będzie takie jak do tej pory. Woda jest dla wszystkich i wszyscy powinni z niej korzystać. Tak jak to było jeszcze kilka lat temu w Irlandii, że prawo do wody dla każdego mieszkańca „Zielonej wyspy” było bezpłatne. Niemniej jednak z powodu deficytem wody pitnej kilka lat temu uznano i tam, że za wodę trzeba płacić wprowadzając drobną kilkucentową opłatę.

Jak jest u nas każdy widzi a niektórzy udają, że nie widzą, bo co mi tam. Ja płacę za śmieci to niech wywożą tylko to są coraz koszty większe. Wywóz odpadów segregowanych kosztuje 130 zł za pojemnik. Gdy w pojemniku są odpady zmieszane to ta kwota jest mnożona razy cztery. Ale co tam, kto bogatemu zabroni. Tylko, że niektórzy działkowcy utrzymują się z rent i niskich emerytur i muszą płacić za „śmieciarzy” i „bałaganiarzy” – Tylko, dlaczego?

Czy ktoś zwrócił uwagę widząc „śmieciarzy i „bałaganiarzy”, że wyrzucają śmieci zmieszane – oficjalnie nikt, bo każdy tego nie widzi.

Tak samo jest z wodą. Czy ktoś zwrócił uwagę sąsiadowi czy zakręcił kran i zdjął węża gdy wychodzi z działki. Gdyby wąż był zdjęty słychać byłoby, że leci woda i ktoś ewentualnie by ją zakręcił – a tak. Jeden działkowiec otworzył zawór, gdy była awaria na rurociągu. Zawór pozostawił otwarty i woda od poniedziałku do środy leciała zalewając 4 działki do poziomu około 20 cm. Taki przypadki występują nagminnie, dlatego tak mamy.

Kończąc przytoczę takie stwierdzenie

„JEST NAM TAK DOBRZE – ŻE DOBRZE NAM TAK

PLAN WALNEGO ZEBRANIA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA DZIAŁKOWCÓW OGRODU „ZACISZE” W KROŚNIE
Z A P R A S Z A
NA  WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  za rok 2020 STOWARZYSZENIA  DZIAŁKOWCÓW  OGRODU  „ZACISZE”
w dniu  26 czerwca 2021 r. godz. 15.00 lub 15.30 ( II termin )
Porządek zebrania
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zapoznanie z regulaminem walnego zebrania.
5. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
6. Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 – przedstawi Prezes Zarządu
7. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 – przedstawi Skarbnik Stowarzyszenia.
  8.  Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
9. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej – przedstawi Przewodniczący Komisji Rozjemczej
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za 2020 r.- Uchwała nr 1

 – przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.- Uchwała nr 2

 – przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2020 r. – Uchwała nr 3

12. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia.
13. Przedstawienie planu pracy i kierunków działania Stowarzyszenia na 2021 rok – przedstawi Prezes Zarządu
–  Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu i przyjęciu do realizacji planu pracy i kierunków działania Stowarzyszenia na 2021 rok. – Uchwała nr 4
14. Propozycja wysokości opłat ogrodowych na rok 2022 ze wskazaniem celów i podjęcie uchwał:
– w sprawie wysokości opłat ogrodowych w 2022 r. oraz terminu ich wnoszenia. – Uchwała nr 5
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej wnioski członków.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
 * Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.zaciszekrosno.pl oraz w świetlicy Stowarzyszenia w dni dyżurów członków Zarządu. 
                                                       Zarząd SDO „Zacisze”

Działalność stowarzyszenia działkowców ogrodu "ZACISZE" w Krośnie. Sprawy ogrodowe aktualności i wydarznia.