05.09.2020 – VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 05.09.2020 r. odbyło się VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 zwołane na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej w drugim terminie o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 216 członków. W zebraniu uczestniczyło 41członków co daje frekwencję 18,98% Jest to najniższa frekwencja od powstania Stowarzyszenia.

Wybrano Prezydium  Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Pani Bogusława MAREK  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pan Piotr KUREK – Sekretarz Walnego Zebrania

Wybrano 1 komisję:

Komisja Uchwał i Wniosków

Pani Lidia TERLECKA – Przewodnicząca komisji

Pan Jacek KUSTROŃ – Członek komisji

I Wiceprezes Wiesław Sanocki pod nieobecność chorego Prezesa Jerzego Pesza o godzinie 15.00 poinformował, że na podstawie wydanych mandatów działkowcom członkom stowarzyszenia w zebraniu uczestniczy 31 członków stowarzyszenia na 216 zarejestrowanych członków stowarzyszenia. Aby Walne Zebranie mogło się odbyć powinno w nim uczestniczyć co najmniej 109 członków stowarzyszenia wobec czego zebranie nie może się odbyć w I terminie na podstawie § 32 ust. 2 z uwagi na niedostateczną frekwencję. Termin II Walnego zebrania został ustalony na podstawie § 32 ust. 3 na godz. 15.30. O godz. 15.30 I Wiceprezes Wiesław Sanocki poinformował, że w na podstawie § 32 ust. 3 Statutu stowarzyszenia otwiera Walne Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia działkowców ogrodu „Zacisze” w Krośnie z upoważnienia Prezesa Jerzego Pesza. Powitał wszystkich uczestniczących w WZ i poinformował, że aktualnie w zebraniu uczestniczy 41 członków stowarzyszenia na podstawie wydanych mandatów wyborczych. W zebraniu uczestniczy 18,98% działkowców członków Stowarzyszenia. W oparciu o obowiązujący Statut Stowarzyszenia zebranie uważa się za zwołane w drugim terminie i jest ono ważne zgodnie z § 32 ust 3 Statutu i może podejmować uchwały. Ze względów epidemiologicznych mandatów nie pobierano za pokwitowaniem, lecz wydanie mandatu odnotowano na liście w miejscu podpisu adnotacją OTRZYMAŁ/OTRZYMAŁA

I Wiceprezes Wiesław Sanocki zaproponował o rozszerzenie porządku obrad walnego zebrania o przyjęcie wniosku członków Zarządu SDO Zacisze o nadanie ustępującemu Prezesowi Jerzemu Peszowi tytułu „Honorowego członka Stowarzyszenia Działkowców ogrodu „Zacisze”. Wraz z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego członka na ręce Przewodniczącej zebrania złożył pisemną rezygnację Jerzego Pesza z funkcji Prezesa i członka zarządu w związku z problemami zdrowotnymi, oraz pismo do wszystkich działkowców ogrodu Zacisze uczestników walnego zebrania celem odczytania. Zaproponował, aby pismo do działkowców oraz podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu „Honorowego członka SDO Zacisze” rozpatrzyć, jako osobny punkt porządku obrad np. jako pkt. 16a. Nikt z biorących udział w zebraniu nie wniósł zastrzeżeń odnośnie podanej propozycji

I Wiceprezes Wiesław Sanocki przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu stowarzyszenia za 2019 r. W swoim wystąpieniu poruszył sprawy związane ze zmianami w składzie Zarządu. W tym czasie na członka zarządu na zasadzie kooptacji w kwietniu 2019 został powołany Kol. Franciszek Buczek dz. nr 70 w miejsce zmarłego Aleksandra Wojtonia przedstawił nowego członka uczestnikom WZ. W grudniu 2019 r. rezygnację z Sekretarza i członka Zarządu złożyła Małgorzata Krzysik. Jej rezygnacja została przez Zarząd przyjęta na posiedzeniu Zarządu i w dniu 16.05.2020 r. na funkcje Sekretarza w drodze kooptacji została powołana Kol. Ewa Sanecka dz. nr 17. Odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 33 uchwały. Na koniec ubiegłego roku do stowarzyszenia należało 215 członków.

Przedsięwzięcia

  • Opłaty ogrodowe zostały zrealizowane prawie w 100%. Jedna osoba nie opłaciła w związku, z czym została pozbawiona prawa do działki w drodze wypowiedzenia. Działka została przydzielona nowemu działkowcowi.
  • Po długich negocjacjach w okresie ubiegłego roku dokonano wyboru firmy, która dokona modernizacji sieci energetycznej ogrodu.
  • Wykorzystano dotacje celową w kwocie 15.000 złotych otrzymaną z Urzędu Miasta Krosna na modernizację sieci poprzez zakupienie 33 rozdzielnic elektrycznych. Rozdzielnice będą sukcesywnie montowane przy przebudowie sieci.
  • W grudniu 2019 r. dokonano odbioru zrealizowanego w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krosna na 2019 r. oświetlenia parkingu przy drodze dojazdowej do ogrodu oraz monitoringu wizyjnego. Wartość inwestycji 65.000 złotych w całości sfinansowanej z budżetu miasta Krosna.
  • Zorganizowano spotkanie najstarszych działkowców ogrodu Zacisze z wręczeniem pamiątkowych dyplomów i statuetek z okazji 40 lecia powstania ogrodu Zacisze.
  • Wnioski nr 1 i 2 z WZ z ubiegłego roku są w chwili obecnej realizowane i wyjaśniane. Ustalono, że rów melioracyjny powyżej działek należy do Wód Polskich natomiast rozgraniczenia działek są realizowane przez Komisję Techniczną.

W związku z rezygnacją Prezesa Jerzego Pesza dokonano wyborów nowego Prezesa Zarządu do końca kadencji w 2022 r.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020 – 2022 został wybrany jednomyślnie Pan Wiesław SANOCKI

Uchwałą nr 8/2020 Walnego Zebrania na wniosek Zarządu

Panu Jerzemu PESZOWI

został nadany tytuł “Honorowego członka SDO Zacisze”

Podczas zebrania podjęto 7 Uchwał i złożono 2 wnioski. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 05 września 2020 r. Uchwała nr 6 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY