27.05.2017 – V Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 27.05.2017 r. odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej, rozpoczęte w drugim terminie – o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 211 członków. W zebraniu uczestniczyło 55 członków co daje frekwencję 25,59%.

Wybrano Prezydium  Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Pani Ewa SANECKA  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pani Beata  TWARÓG – Sekretarz Walnego Zebrania

Wybrano 2 komisje:

Komisja Skrutacyjna – Pan Jacek KUSTROŃ i Pan Jacek KOZDRÓJ

Komisja Uchwał i Wniosków – Pani Lidia TERLECKA i Pan Romuald ROMANKIEWICZ

Zrealizowane zadania

– remont dachu pomieszczenia administracyjnego stowarzyszenia który miał miejsce w 2015 r i został zakończony w 2016

– czyszczenie studni głębinowych wraz z wymianą pomp i urządzeń sterującymi pompami,

– rozwiązanie problemu z działkami porzuconymi i niezagospodarowanymi,

– doraźnie jest realizowany plan modernizacji sieci przesyłowej energii elektrycznej ( skrzynki na słupach zaopatrujące w

  energie elektryczną są sukcesywnie naprawiane, w tym malowane oznaczane tabliczkami ostrzegającymi a co za tym idzie

  zabezpieczeniem przed dostępem osób nieuprawnionych w tym dzieci),

– zorganizowanie dnia dziecka dla działkowców i ich dzieci,

Nie zrealizowane zadania

– budowa wodociągu w celu przyłączenia ogrodu do miejskiej sieci wodociągowej – koszt inwestycji około 135 tys. złotych, – około 30 chętnych poparło budowę nowego wodociągu – brak zainteresowania

– wykonanie mapy istniejących  sieci podziemnych  wodociągowej i elektrycznej. Bez tego żaden wykonawca nie podejmie się
realizacji planowanych inwestycji, w tym zamontowania liczników energii elektrycznej w skrzynkach na słupach – koszt
około 58 tys.  złotych,

Podczas zebrania podjęto 6 Uchwał i złożono 4 wnioski. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 27 maja 2017 r. Uchwała nr 6 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY