26.06.2021 – IX Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 26.06.2021 r. odbyło się IX Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 zwołane na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej w drugim terminie o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 217 członków. W zebraniu uczestniczyło 35 członków co daje frekwencję 16,12% Jest to najniższa frekwencja od powstania Stowarzyszenia.

Wybrano Prezydium  Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Pani Ewa SANECKA  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pan Paweł BRZUSZEK – Sekretarz Walnego Zebrania

Mariusz NOWAK – Członek Prezydium

Wybrano 1 komisję:

Komisja Uchwał i Wniosków

Pani Lidia TERLECKA – Przewodnicząca komisji

Pan Marian KRZYSIK – Członek komisji

Prezes Wiesław Sanocki przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu stowarzyszenia za 2020 r. W swoim wystąpieniu poruszył sprawy związane z realizacją wniosków z Walnego Zebrania w dniu 05.09.2019 r. Podmokły teren przy ul. Tulipanów zostanie rozwiązany po zakończeniu modernizacji sieci energetycznej ogrodu. Problemy z powierzchnią działek są zgłaszane Komisji Technicznej, która te problemy na bieżąco rozwiązuje. Z pomiarów są sporządzane protokoły, które następnie zatwierdza Zarząd.

 „Przebudowa sieci energetycznej ogrodu”. Realizacja tej inwestycji została powierzona firmie „ELKROS” i została podzielona na III etapy. Etapy I i II zostały zrealizowane w całości na przestrzeni 2020 r. natomiast etap III pozostaje do realizacji w roku bieżącym. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o złożenie ofert na realizację inwestycji do kilku firm realizującymi podobne inwestycje. Na zapytania ofertowe odpowiedziały 3 firmy. Były to firmy EL-NET z siedzibą Krosno ul. Prusa 33, Firma ELEKTRA z siedzibą Poraj 95 oraz Firma ELKROS z siedzibą Krosno ul. Jana Pawła II 28a. Ponieważ każda z firm przedstawiła oferty w różnych jednostkach miary i podziałem na inny wariant realizacji przedsięwzięcia dokonano analizy otrzymanych ofert z podziałem na III etapy realizacji inwestycji. Na tej podstawie dokonano wyceny poszczególnych etapów realizacji i łącznej oceny całego przedsięwzięcia. Na tej podstawie ustalono ze oferta firmy EL-NET została wyceniona na kwotę 225 570,80 zł, firmy ELEKTRA na kwotę 249 709,30 zł i firmy ELKROS na kwotę 135 356,64 zł. Inwestycję postanowiono realizować etapami, ponieważ Stowarzyszenie nie posiadało środków inwestycyjnych na realizację całej inwestycji jednorazowo. Ponieważ oferta złożona przez firmę ELKROS była ofertą najkorzystniejszą a firma posiadała doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji na terenie innych ogrodów w tym Rajsy i Panorama w Krośnie Uchwałami nr 23 i 34 z ubiegłego roku tej firmie powierzono realizację I i II etapu inwestycji. Inwestycja została podzielona na etapy. Etap III przewidziano do realizacji na wiosnę 2021 r. z uwagi na zabezpieczenie części środków stowarzyszenia na ewentualne koszty związane z procesem wytoczonym PZD w Rzeszowie Stowarzyszeniu za zaległe składki za lata 2013 – 2014. Ponieważ na podstawie innych spraw prowadzonych przez Sądy Rejonowe ogrody, które wystąpiły z PZD zostały zobowiązane wyrokami do spłaty tych zobowiązań, dlatego też takie koszty może ponieść i SDO „Zacisze”. W tej sprawie Zarząd wystąpił do Walnego Zebrania z propozycją podjęcia Uchwały o zabezpieczeniu kwoty 20 000,00 zł na poczet ewentualnych kosztów postepowania i zasądzonej spłaty oraz wystąpił do WZ o upoważnienie do wprowadzenia w opłatach ogrodowych opłaty tzw. PZD na ewentualną spłatę zobowiązania. Uchwałę nr 7/2020 WZ przyjęło w dniu 5.09.2020 r. W chwili obecnej wszystkie III etapy przebudowy sieci elektrycznej ogrodu zostały zrealizowane. Opłacone zostały faktury za realizację I i II etapu. Pozostaje do zapłaty trzecia transza za przebudowę sieci na alejkach Forsycji i Tulipanów. Inwestycja okazała się trafna i korzystna dla Stowarzyszenia z uwagi na bardzo znaczny koszt materiałów elektrycznych i usług. Dzięki działaniom Zarządu i dobrej współpracy z firmą ELKROS materiały na realizację III części inwestycji zostały zabezpieczone po cenach z roku ubiegłego. Na podkreślenie zasługuje również działanie Zarządu na uzyskanie z Powiatowego Biura Pracy bezzwrotnej pożyczki w kwocie 5 000,00 zł, która została już umorzona

CO ZROBIONO

Dokończono przebudowę instalacji elektrycznej.

Doprowadzono do naprawy drogi dojazdowej od strony wschodniej w związku z jej zniszczeniem przy realizacji gazociągu Podgórska Wola – Strachocina.

Właściwa gospodarka odpadami komunalnymi. Wykorzystywanie monitoringu celem wyłapywania działkowców, którzy nie segregują odpadów w sposób selektywny, przez co znacznie rosną koszty wywozu odpadów.

Uzyskano pożyczkę bezzwrotną w kwocie 5.000,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy – pożyczka została umorzona – ogólne koszty pożyczki 0 zł

PLANY STOWARZYSZENIA

Przebudowa świetlicy ogrodowej, aby wydzielić pomieszczenie kasowe.

Naprawa ogrodzenia od strony zachodniej ogrodu. Usunięty drut napinający siatkę ogrodzenia, przez co przedostają się zwierzęta leśne na teren ogrodu.

Częściowa wymiana zużytego sprzętu mechanicznego dla gospodarza ogrodu.

Współpraca z UM Krosno w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków w ramach dotacji celowych na poprawę dróg dojazdowych w kierunku północnym i południowym. Z drogi w kierunku północnym korzysta ponad 30 działkowców.

Oczyszczenie rowu melioracyjnego od strony wschodniej, aby zmniejszyć zagrożenie zalewaniem działek w dolnej części ogrodu przez wody opadowe.

Zbudowanie sanitariatów przy świetlicy ogrodowej.

Zbudowanie na placu przed świetlicą ogrodową altany ogólnodostępnej z oświetleniem aby w przyszłości można organizować spotkania działkowe, walne zebrania oraz mogło służyć do schronienia przed opadami działkowcom nie mających altan ogrodowych.

Naprawa zbiornika wody w związku z rozszczelnieniem (PRIORYTET)

Budowa trzeciej studni głębinowej, aby poprawić zaopatrzenie działek w wodę.

Zamontowanie lamp oświetleniowych na słupach. Instalacja pod lampy jest gotowa.

W związku z rezygnacją Prezesa Jerzego Pesza dokonano wyborów nowego Prezesa Zarządu do końca kadencji w 2022 r.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020 – 2022 został wybrany jednomyślnie Pan Wiesław SANOCKI

Podczas zebrania podjęto 6 Uchwał i złożono 1 wniosek. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 26 czerwca 2021 r. Uchwała nr 6 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY