16.06.2018 – VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 16.06.2018 r. odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej, rozpoczęte w drugim terminie – o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 212 członków. W zebraniu uczestniczyło 66 członków co daje frekwencję 31,13%.

Wybrano Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego

Pani Ewa SANECKA  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pani Małgorzata KRZYSIK – Sekretarz Walnego Zebrania

Wybrano 2 komisje:

Komisja Mandatowo-skrutacyjna –

Pan Jacek KUSTROŃ – Przewodniczący Komisji

Pani – Dominika URBANEK

Pan Maciej MAZUR – Członek Komisji

Komisja Uchwał i Wniosków

Pani Lidia TERLECKA – Przewodnicząca komisji

Pan Edward ŚWIĄTEK – Członek komisji

Zrealizowane zadania

– remont dachu pomieszczenia administracyjnego stowarzyszenia,

– czyszczenie studni głębinowych wraz z wymianą pomp i urządzeń sterującymi pompami,

– rozwiązanie problemu z działkami porzuconymi i niezagospodarowanymi,

– wyposażenie pomieszczenia administracyjnego w nowe krzesełka ( zakupiono 60 szt. )

– doraźnie jest realizowany plan modernizacji sieci przesyłowej energii elektrycznej ( skrzynki na słupach zaopatrujące w  energie elektryczną są sukcesywnie naprawiane, w tym malowane oznaczane tabliczkami ostrzegającymi a co za tym idzie zabezpieczeniem przed dostępem osób nieuprawnionych w tym dzieci),

– uporządkowanie numeracji działek w tym zakup tabliczek z numerami działek z jednoczesnym nazwaniem alejek i wykonaniem tabliczek z oznaczeniem ich nazw z numeracją działek przy danej alejce, co przyczyni się do lepszej orientacji na terenie ogrodu,

Nie zrealizowane zadania

– budowa wodociągu w celu przyłączenia ogrodu do miejskiej sieci wodociągowej  – koszt  inwestycji około 135 tys. złotych,

– wykonanie mapy istniejących  sieci podziemnych  wodociągowej i elektrycznej. Bez tego żaden wykonawca  nie podejmie się
realizacji   planowanych inwestycji, w tym zamontowania liczników energii elektrycznej w skrzynkach na słupach – koszt
około 58 tys.  złotych,

– sprawa wywozu odpadów komunalnych segregowanych. Z nowym rokiem firma KROeko podniosła opłaty za wywóz kontenerów z kwoty około 19 zł za kontener do ponad 130 zł. za kontener. Z tych względów szukano rozwiązania alternatywnego, lecz wynajęty prywatny odbiorca nie wywiązał się z umowy i zrezygnowano z jego usług wracając do KRO-eko,

Przeprowadzono wybory do organów statutowych stowarzyszenia i Komisji Rozjemczej

W skład Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani

Pan Jerzy PESZ – Prezes Zarządu – uzyskał 56 głosów ważnych

Pan Leszek Krężałek,

Pani Małgorzata Krzysik,

Pan Bogusław Kupka,

Pani Irena Mięsowicz,

Pani Zofia Moszczyńska,

Pan Wiesław  Sanocki,

Pani Iwona Tyzo-Misiołek,

Pan Aleksander Wojtoń

Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się na I Posiedzeniu Zarządu II kadencji w dniu 16.06.2018 r. Uchwałą nr 11/2018

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 Pan Józef Kielar,

Pan Jan Rozmus,

Pani Irena Skrzęta,

Pani Małgorzata Wojtuń,

Pan Franciszek Woś

W skład Komisji Rozjemczej zostali wybrani:

Pani Janina Gerula,

Pan Janusz Ogonowski,

Pani Ewa Sanecka

Uchwałą nr 4/2018 dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia a Uchwałą nr 5/2018 dokonano zmian w Regulaminie ogrodowym.

Podczas zebrania podjęto 7 Uchwał i złożono 2 wnioski. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 16 czerwca 2018 r. Uchwała nr 7 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY