XII WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

SZANOWNI PAŃSTWO

GORĄCO ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W XII WALNYM ZEBRANIU.

                          PRZYSZŁOŚĆ OGRODU W NASZYCH RĘKACH                     

Prezes Zarząd SDO „Zacisze” Wiesław Sanocki

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2024 z dnia 27.04.2024 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Państwo na XII Walne Zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2023 r, które odbędzie się w dniu:

25 maja 2024 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

W załączeniu przesyłam Zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad  

Obecność każdego członka i czynne uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest nie tylko statutowym obowiązkiem, ale także odpowiedzialnością za działania Stowarzyszenia zgodnie z wymogami prawa.

Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne” na stronie www.zaciszekrosno.pl 

W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia prosimy o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału.

PLAN XII WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

WALNE ZEBRANIE I CO DALEJ?

Do Członków Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie
        W dniu 5 lipca bieżącego roku upływa 8 lat samodzielnego gospodarowania ogrodem działkowym „Zacisze” przez utworzone wówczas przez 78 członków – założycieli Stowarzyszenie Działkowców. W tym czasie liczba członków Stowarzyszenia wzrosła do 216 osób, upłynęły też dwie czteroletnie kadencje władz Stowarzyszenia. Ogród zmienił się z zapuszczonego, zaniedbanego terenu, z ponad 50 opuszczonymi działkami – w piękne, liczące 204 działki miejsce upraw warzyw, owoców, kwiatów, wypoczynku dzieci, ludzi starszych.  Na każdą wolną działkę oczekuje kolejka  chętnych  jej nabycia.
      Posiadanie działki i członkostwo w Stowarzyszeniu to nie tylko przywilej i zadowolenie, które niesie, ale także obowiązki wynikające ze wspólnoty prowadzenia całego ogrodu na własny rachunek.  Określają je przepisy prawne o ogrodach działkowych, a przede wszystkim postanowienia Statutu Stowarzyszenia.
     W nawiązaniu do doręczonego każdemu z działkowców zawiadomienia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 25 czerwca 2022 r., pragnę przypomnieć, że w myśl §14 pkt.1) Statutu, członek Stowarzyszenia ma obowiązek uczestniczyć w walnych zebraniach członków.    
Wielokrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność na dorocznych walnych zebraniach, brak jakiegokolwiek zainteresowania działalnością Stowarzyszenia i współpracy jest naruszeniem obowiązków członka (§16 Statutu). Zarząd może nałożyć na niego karę porządkową, czego do tej pory nie stosowano. Jednak nie można pozostać obojętnym wobec całkowitej bierności wielu działkowców, którzy nie chcą zrozumieć, że posiadanie działki to także włączanie się do działań na rzecz całego ogrodu. Brak aktywności może doprowadzić nawet do likwidacji ogrodu.
     Liczna obecność na zebraniu, w dniu 25 czerwca ma szczególne znaczenie, bowiem wybory władz Stowarzyszenia mogą się odbyć przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (§22 ust.1 Statutu), tj. co najmniej 108 członków
        Przeprowadzenie wyborów władz statutowych (prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej, komisji rozjemczej) na nową 4-letnią kadencję, jest warunkiem prawidłowego, dalszego działania Stowarzyszenia.  O niemożności przeprowadzenia wyborów, Stowarzyszenie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ustawowy organ nadzoru (Prezydenta Miasta) oraz sąd rejestrowy.   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. (z późn. zmianami) Prawo o stowarzyszeniach w art.28, zobowiązuje organ nadzoru do wezwania Stowarzyszenia do usunięcia tej nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Dalej w art. 30 mówi  „Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy ustanawia dla niego kuratora”.
Działanie kuratora może trwać około roku, jest wynagradzane z majątku stowarzyszenia, polega na próbie doprowadzenia do wyboru władz stowarzyszenia, lub do jego likwidacji.  Teren likwidowanego ogrodu przejmie właściciel gruntu – Gmina Krosno z przeznaczeniem na własne potrzeby. W takiej sytuacji działkowcom nie przysługuje odszkodowanie.
    Jestem przekonany, że przedstawiony wyżej „czarny scenariusz” nie będzie dotyczył naszej wspólnoty ogrodowej. Nie mniej, proszę uruchomić wyobraźnię lub prościej, poszukać w Internecie wiadomości o kilku ogrodach, które to spotkało.
Do licznego spotkania na Walnym Zebraniu w dniu 25 czerwca 2022 r.
                                                                                                         W imieniu Zarządu                                                                                                             Prezes Wiesław Sanocki

Rozliczenia finansowe Stowarzyszenia

Szanowni Państwo

Aby działalność naszego Stowarzyszenia była przejrzysta i dla wszystkich jasna w zakładce „O NAS” w porządku chronologicznym wprowadzone zostały wpływy i wydatki Stowarzyszenia dokładnie z rozliczeniami prowadzonymi przez biuro rachunkowe wraz ze stanem finansów w okresie 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Dane będą publikowane w pliku PDF a dostęp do nich będzie możliwy tylko dla członków naszego Stowarzyszenia zarejestrowanych na stronie. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie uzyskanie poprzez zweryfikowany adres e-mail lub numer telefonu hasła dostępu (dane zgłoszone do bazy SDO „Zacisze”.  Zgodnie z ustawą o RODO imiona i nazwiska działkowców zostały zastąpione indywidualnym identyfikatorami nadanymi wszystkim działkowcom obecnym i byłym.

Na chwilę obecną zostały wprowadzone rozliczenia finansowa z lat 2015 – 2020.

Kolejne rozliczenia będą wprowadzone po zakończeniu roku obrachunkowego.

Zarząd SDO “ZACISZE”

CO OSIĄGNĘLIŚMY W SPORZE Z PZD?

Informacja dla działkowców ogrodu

 o zakończeniu i wynikach procesu sądowego, wytoczonego przez Polski Związek Działkowców Okręg Podkarpacki w Rzeszowie naszemu Stowarzyszeniu – SDO „Zacisze” w Krośnie.

Przedmiotem tego procesu były niezapłacone Polskiemu Związkowi Działkowców składki członkowskie za lata 2013 i 2014 , obciążające ówczesny Ogród Rodzinny „Zacisze”, wpisany do rejestru PZD

            Nawiązując do wcześniejszej informacji z 29 sierpnia br. na w/w temat, przedstawiamy sentencję wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 8 lipca 2021 r. z obszernym uzasadnieniem pisemnym sporządzonym w dniu 16 sierpnia 2021 r. (WYROK)Nasze Stowarzyszenie zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz PZD Okręg Podkarpacki w Rzeszowie: – kwoty 10.799,60 zł – odsetek ustawowych od tej kwoty za opóźnienie liczonych od 1 grudnia 2015r. do dnia zapłaty – kosztów procesu 3,600 zł

Sąd oddalił roszczenie PZD o zapłatę odsetek za zwłokę obejmującą okres: od 1.07.2013 r. do 30.11.2015 r. (dotyczy składki za rok 2013 w wys. 5.399,80 zł) oraz od 1.07.2014 r. do 30.11.2015 r.(dotyczy składki za rok 2014 w kwocie 5.399,80 zł)

W dniu 22 lipca 2021 r.  Zarząd przelał na rachunek bankowy PZD kwotę 18 484,69 zł na którą składają się: należność główna 10.799,60 zł, odsetki ustawowe od 1.12.2015 do dnia 22.07.2021 w kwocie 4 085,09 zł  oraz koszty procesu 3 600,00 zł. Roszczenie PZD zostało zaspokojone zgodnie z wyrokiem Sądu.

Kilka zdań na temat historii sporu Polskiego Związku Działkowców Okręg Podkarpacki

 Do 19.01.2014 r. tj. do dnia wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wszystkie ogrody działkowe były podporządkowane Polskiemu Związkowi Działkowców i zobowiązane do płacenia rocznych składek w wysokości 35% sumy opłat które powinni wnosić użytkownicy działek. PZD naliczał ten swoisty podatek od całej powierzchni ogrodu, pomnożonej o stawkę za 1 m2 ustalaną corocznie przez PZD, niezależnie od tego ile działek było pustostanem. Kwoty płacone PZD nadmiernie obciążały gospodarkę ogrodów i prowadziły do ich upadku. Wiele ogrodów w kraju odmawiało płacenia. Podobnie zrobił to ogród „Zacisze”.

Możliwość usamodzielnienia się pod względem prawnym, i prowadzenia ogrodu działkowego przez stowarzyszenie, dała powołana wyżej ustawa z 13.12.2013 r.

Ustawa ta w art.73 ust.4 zobowiązywała stowarzyszenia ogrodowe do spłacenia PZD należności wewnątrz organizacyjnych.

 Dokumenty finansowe ogrodu, znane w chwili tworzenia naszego Stowarzyszenia tj. w lipcu 2014 r., nie zawierały żadnych zobowiązań wobec PZD. Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu „Zacisze”, zarejestrowane w Sądzie w dniu 19 grudnia 2014 r. rozpoczęło działalność z czystym kontem. Jednak w dniu 11 listopada 2015 r. PZD przysłał żądanie zapłaty kwoty 58.113,60 zł tytułem zaległych składek członkowskich za 10 lat (2004-2015). Podobne żądania otrzymało także kilkadziesiąt  ogrodów z terenu od Ustrzyk Dolnych po Jasło i Przemyśl.

Zarząd odmówił zapłaty powyższej kwoty pod zarzutem przedawnienia oraz braku jakichkolwiek świadczeń PZD na rzecz ogrodu „Zacisze” w tym okresie. Dążąc do przerwania biegu przedawnienia, PZD skierował w dniu 25 marca 2016 r. zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie ugodowe przed Sądem Rejonowym w Krośnie odbyło się w dniu 12 października 2016 r. i nie przyniosło rezultatu; nie wyraziliśmy zgody na zapłatę żądanej wtedy kwoty 52.429,60 zł.

Kolejnym krokiem PZD był pozew sądowy o zapłatę kwoty  10.799,60 zł z odsetkami z tytułu składki członkowskiej za lata 2013 i 2014r. W jego wyniku Sąd Rejonowy w Krośnie wydał w dniu 23 września 2019 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądził to żądanie na rzecz PZD. Odpowiedzieliśmy na to, wnosząc w dniu 27 listopada 2019 r. sprzeciw od nakazu zapłaty (SPRZECIW). Postawiliśmy zarzut przedawnienia składek za lata 2013 i 2014 r., ponieważ nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia. PZD, w zawezwaniu do próby ugodowej, nie spełnił wymaganych przepisami kodeksu postępowania cywilnego warunków formalnych. Powołaliśmy szereg orzeczeń Sądu Najwyższego, potwierdzających słuszność naszych zarzutów. Nadto wskazaliśmy na zawyżone kwoty i błędne wyliczenie dochodzonej należności.

W wyniku sprzeciwu sprawa została skierowana do procesu sądowego. Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2021 r, Sąd wezwał strony do zawarcia ugody i przedłożenia propozycji ugodowych. Propozycja PZD polegała na rozłożeniu spłaty żądanej kwoty wraz z kosztami na 3 raty. SDO „Zacisze” proponowało zapłatę jednorazowo kwoty 6 864,54 zł, wyliczoną od opłat faktycznie uzyskanych od działkowców w latach 2013 i 2014. Obydwie propozycje nie zostały przyjęte przez przeciwne strony.

Postępowanie sądowe zostało zakończone w dniu 8 lipca 2021 r. wyrokiem Sądu (jak na wstępie)

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze” pozostawał do 19.12.2014 r. w strukturze PZD i był zobowiązany do wnoszenia corocznych składek członkowskich w terminie do 30 czerwca każdego roku. Faktyczne zerwanie związku z PZD i wstąpienie do Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki nie zwalniało z obowiązku wnoszenia opłat do PZD. Powstałe w 2014 r. Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu „Zacisze” jest następcą prawnym ROD „Zacisze”, zobowiązanym spłacić PZD wszystkie należności wewnątrz organizacyjne.

Sąd uznał za prawidłowe wyliczenie kwoty składek za lata 2013 i 2014 wg powierzchni całego ogrodu i stawki za 1m2 uchwalanej przez PZD.

Sąd odrzucił nasz zarzut przedawnienia roszczenia, stwierdzając, że PZD w wielu składanych dokumentach podawał sposób wyliczenia wysokości składek za w/w lata, zatem mogliśmy sami obliczyć kwotę składki. Uznał, że w ten sposób PZD spełnił wymogi formalne w zawezwaniu do próby ugodowej i doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Takie stanowisko Sądu jest sprzeczne z licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego, które powoływaliśmy w kilku pismach procesowych.

Sąd odrzucił również i uznał za nieudowodnione, nasze zarzuty odnośnie braku, w ciągu wielu lat, opieki i pomocy ze strony PZD w prowadzeniu ogrodu, do czego zobowiązywał Statut PZD.

Na koniec Sąd podkreślił, że „zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Okręgowego w Krośnie stowarzyszenia ogrodowe, będące następcami ogrodów działkowych, które należały do struktur PZD zobligowane są do zaspokojenia zobowiązań swych poprzedników prawnych” w stosunku do PZD. Przytoczył 2 orzeczenia Sądu Okręgowego z 2018 i 2020 r.

Stąd wniosek, że z góry byliśmy skazani na niekorzystny wyrok.

PS. Ocenę wyroku pozostawiam Państwu do własnej oceny. Może w tej sprawie wypowiedzą się prawnicy (działkowcy) którzy na naszym ogrodzie posiadają swoje działki.

Zapraszam Państwa do dyskusji.

LIST PREZESA

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym w naszym Stowarzyszeniu odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze. Swoją rezygnację złożył Prezes Stowarzyszenia kol. Jerzy Pesz. Na wniosek Zarządu, którym kierował przez ostatnich 5 lat Walne Zebranie uchwałą nr 8/2020 nadało ustępującemu Prezesowi tytuł „Honorowego członka Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze”. Dziękujemy Ci Jurku za te 5 lat i życzymy dużo zdrowia. Jednocześnie zgodnie z Twoją sugestią publikuję Twój list,  jako przesłanie do działkowców naszego ogrodu. Kolego Jurku dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla nas wszystkich i dla naszego ogrodu. Więcej wiadomości wkrótce.

Administrator strony