Archiwum kategorii: DZIAŁANIA ZARZĄDU

Dotyczy działań Zarządu, podejmowanych uchwał i działań

Rozliczenia finansowe Stowarzyszenia

Szanowni Państwo

Aby działalność naszego Stowarzyszenia była przejrzysta i dla wszystkich jasna w zakładce „O NAS” w porządku chronologicznym wprowadzone zostały wpływy i wydatki Stowarzyszenia dokładnie z rozliczeniami prowadzonymi przez biuro rachunkowe wraz ze stanem finansów w okresie 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Dane będą publikowane w pliku PDF a dostęp do nich będzie możliwy tylko dla członków naszego Stowarzyszenia zarejestrowanych na stronie. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie uzyskanie poprzez zweryfikowany adres e-mail lub numer telefonu hasła dostępu (dane zgłoszone do bazy SDO „Zacisze”.  Zgodnie z ustawą o RODO imiona i nazwiska działkowców zostały zastąpione indywidualnym identyfikatorami nadanymi wszystkim działkowcom obecnym i byłym.

Na chwilę obecną zostały wprowadzone rozliczenia finansowa z lat 2015 – 2020.

Kolejne rozliczenia będą wprowadzone po zakończeniu roku obrachunkowego.

Zarząd SDO “ZACISZE”

CO OSIĄGNĘLIŚMY W SPORZE Z PZD?

Informacja dla działkowców ogrodu

 o zakończeniu i wynikach procesu sądowego, wytoczonego przez Polski Związek Działkowców Okręg Podkarpacki w Rzeszowie naszemu Stowarzyszeniu – SDO „Zacisze” w Krośnie.

Przedmiotem tego procesu były niezapłacone Polskiemu Związkowi Działkowców składki członkowskie za lata 2013 i 2014 , obciążające ówczesny Ogród Rodzinny „Zacisze”, wpisany do rejestru PZD

            Nawiązując do wcześniejszej informacji z 29 sierpnia br. na w/w temat, przedstawiamy sentencję wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 8 lipca 2021 r. z obszernym uzasadnieniem pisemnym sporządzonym w dniu 16 sierpnia 2021 r. (WYROK)Nasze Stowarzyszenie zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz PZD Okręg Podkarpacki w Rzeszowie: – kwoty 10.799,60 zł – odsetek ustawowych od tej kwoty za opóźnienie liczonych od 1 grudnia 2015r. do dnia zapłaty – kosztów procesu 3,600 zł

Sąd oddalił roszczenie PZD o zapłatę odsetek za zwłokę obejmującą okres: od 1.07.2013 r. do 30.11.2015 r. (dotyczy składki za rok 2013 w wys. 5.399,80 zł) oraz od 1.07.2014 r. do 30.11.2015 r.(dotyczy składki za rok 2014 w kwocie 5.399,80 zł)

W dniu 22 lipca 2021 r.  Zarząd przelał na rachunek bankowy PZD kwotę 18 484,69 zł na którą składają się: należność główna 10.799,60 zł, odsetki ustawowe od 1.12.2015 do dnia 22.07.2021 w kwocie 4 085,09 zł  oraz koszty procesu 3 600,00 zł. Roszczenie PZD zostało zaspokojone zgodnie z wyrokiem Sądu.

Kilka zdań na temat historii sporu Polskiego Związku Działkowców Okręg Podkarpacki

 Do 19.01.2014 r. tj. do dnia wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wszystkie ogrody działkowe były podporządkowane Polskiemu Związkowi Działkowców i zobowiązane do płacenia rocznych składek w wysokości 35% sumy opłat które powinni wnosić użytkownicy działek. PZD naliczał ten swoisty podatek od całej powierzchni ogrodu, pomnożonej o stawkę za 1 m2 ustalaną corocznie przez PZD, niezależnie od tego ile działek było pustostanem. Kwoty płacone PZD nadmiernie obciążały gospodarkę ogrodów i prowadziły do ich upadku. Wiele ogrodów w kraju odmawiało płacenia. Podobnie zrobił to ogród „Zacisze”.

Możliwość usamodzielnienia się pod względem prawnym, i prowadzenia ogrodu działkowego przez stowarzyszenie, dała powołana wyżej ustawa z 13.12.2013 r.

Ustawa ta w art.73 ust.4 zobowiązywała stowarzyszenia ogrodowe do spłacenia PZD należności wewnątrz organizacyjnych.

 Dokumenty finansowe ogrodu, znane w chwili tworzenia naszego Stowarzyszenia tj. w lipcu 2014 r., nie zawierały żadnych zobowiązań wobec PZD. Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu „Zacisze”, zarejestrowane w Sądzie w dniu 19 grudnia 2014 r. rozpoczęło działalność z czystym kontem. Jednak w dniu 11 listopada 2015 r. PZD przysłał żądanie zapłaty kwoty 58.113,60 zł tytułem zaległych składek członkowskich za 10 lat (2004-2015). Podobne żądania otrzymało także kilkadziesiąt  ogrodów z terenu od Ustrzyk Dolnych po Jasło i Przemyśl.

Zarząd odmówił zapłaty powyższej kwoty pod zarzutem przedawnienia oraz braku jakichkolwiek świadczeń PZD na rzecz ogrodu „Zacisze” w tym okresie. Dążąc do przerwania biegu przedawnienia, PZD skierował w dniu 25 marca 2016 r. zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie ugodowe przed Sądem Rejonowym w Krośnie odbyło się w dniu 12 października 2016 r. i nie przyniosło rezultatu; nie wyraziliśmy zgody na zapłatę żądanej wtedy kwoty 52.429,60 zł.

Kolejnym krokiem PZD był pozew sądowy o zapłatę kwoty  10.799,60 zł z odsetkami z tytułu składki członkowskiej za lata 2013 i 2014r. W jego wyniku Sąd Rejonowy w Krośnie wydał w dniu 23 września 2019 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądził to żądanie na rzecz PZD. Odpowiedzieliśmy na to, wnosząc w dniu 27 listopada 2019 r. sprzeciw od nakazu zapłaty (SPRZECIW). Postawiliśmy zarzut przedawnienia składek za lata 2013 i 2014 r., ponieważ nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia. PZD, w zawezwaniu do próby ugodowej, nie spełnił wymaganych przepisami kodeksu postępowania cywilnego warunków formalnych. Powołaliśmy szereg orzeczeń Sądu Najwyższego, potwierdzających słuszność naszych zarzutów. Nadto wskazaliśmy na zawyżone kwoty i błędne wyliczenie dochodzonej należności.

W wyniku sprzeciwu sprawa została skierowana do procesu sądowego. Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2021 r, Sąd wezwał strony do zawarcia ugody i przedłożenia propozycji ugodowych. Propozycja PZD polegała na rozłożeniu spłaty żądanej kwoty wraz z kosztami na 3 raty. SDO „Zacisze” proponowało zapłatę jednorazowo kwoty 6 864,54 zł, wyliczoną od opłat faktycznie uzyskanych od działkowców w latach 2013 i 2014. Obydwie propozycje nie zostały przyjęte przez przeciwne strony.

Postępowanie sądowe zostało zakończone w dniu 8 lipca 2021 r. wyrokiem Sądu (jak na wstępie)

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze” pozostawał do 19.12.2014 r. w strukturze PZD i był zobowiązany do wnoszenia corocznych składek członkowskich w terminie do 30 czerwca każdego roku. Faktyczne zerwanie związku z PZD i wstąpienie do Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki nie zwalniało z obowiązku wnoszenia opłat do PZD. Powstałe w 2014 r. Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu „Zacisze” jest następcą prawnym ROD „Zacisze”, zobowiązanym spłacić PZD wszystkie należności wewnątrz organizacyjne.

Sąd uznał za prawidłowe wyliczenie kwoty składek za lata 2013 i 2014 wg powierzchni całego ogrodu i stawki za 1m2 uchwalanej przez PZD.

Sąd odrzucił nasz zarzut przedawnienia roszczenia, stwierdzając, że PZD w wielu składanych dokumentach podawał sposób wyliczenia wysokości składek za w/w lata, zatem mogliśmy sami obliczyć kwotę składki. Uznał, że w ten sposób PZD spełnił wymogi formalne w zawezwaniu do próby ugodowej i doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Takie stanowisko Sądu jest sprzeczne z licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego, które powoływaliśmy w kilku pismach procesowych.

Sąd odrzucił również i uznał za nieudowodnione, nasze zarzuty odnośnie braku, w ciągu wielu lat, opieki i pomocy ze strony PZD w prowadzeniu ogrodu, do czego zobowiązywał Statut PZD.

Na koniec Sąd podkreślił, że „zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Okręgowego w Krośnie stowarzyszenia ogrodowe, będące następcami ogrodów działkowych, które należały do struktur PZD zobligowane są do zaspokojenia zobowiązań swych poprzedników prawnych” w stosunku do PZD. Przytoczył 2 orzeczenia Sądu Okręgowego z 2018 i 2020 r.

Stąd wniosek, że z góry byliśmy skazani na niekorzystny wyrok.

PS. Ocenę wyroku pozostawiam Państwu do własnej oceny. Może w tej sprawie wypowiedzą się prawnicy (działkowcy) którzy na naszym ogrodzie posiadają swoje działki.

Zapraszam Państwa do dyskusji.

LIST PREZESA

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym w naszym Stowarzyszeniu odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze. Swoją rezygnację złożył Prezes Stowarzyszenia kol. Jerzy Pesz. Na wniosek Zarządu, którym kierował przez ostatnich 5 lat Walne Zebranie uchwałą nr 8/2020 nadało ustępującemu Prezesowi tytuł „Honorowego członka Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze”. Dziękujemy Ci Jurku za te 5 lat i życzymy dużo zdrowia. Jednocześnie zgodnie z Twoją sugestią publikuję Twój list,  jako przesłanie do działkowców naszego ogrodu. Kolego Jurku dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla nas wszystkich i dla naszego ogrodu. Więcej wiadomości wkrótce.

Administrator strony

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z uchwałą 24/2020 z dnia 21.07.2020 r. Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2019 r. połączone z uzupełnieniem składu Zarządu o wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się w dniu:

5 września 2020 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

Informacje i porządek Walnego Zebrania zostanie przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia najbliższych dniach oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału według zasady „ Nic o nas – bez nas”