Archiwum kategorii: WIADOMOŚCI

Ogłoszenia i informacje dla działkowców.

ZMARŁ BOLESŁAW ZAKLUKIEWICZ

Z wielkim smutkiem i bólem zawiadamiamy, że wieku 70 lat zmarł nasz kolega działkowicz Bolesław Zaklukiewicz. Jeden z najstarszych działkowców naszego ogrodu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 września 2021 r o godz. 13.30 w Kościele pw. św Piotra i św. Jana z Dukli

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Wyrazy współczucia  Rodzinie i bliskim
składa Zarząd SDO “Zacisze”

 

FINAŁ SPRAWY Z PZD

Szanowni Państwo.

Prawie po 6 latach zakończył się nasz proces z Polskim Związkiem Działkowców o zapłatę zaległych składek po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Zacisze”. Przypomnę Państwu, że żądano od nas zaległej kwoty za lata 2004-2015 w wysokości 58 113,60 zł  pismo PZD Okręg Podkarpacki w Rzeszowie z dnia 12.11.2015 r. L.dz.1616-GK-9/29/2015).  TUTAJ Jak wielka to była dla nas kwota to trudno sobie nawet wyobrazić. W zasadzie to mógł być koniec naszego ogrodu, bo taką sumę dają składki od działkowców zbierane przez trzy lata!!!.

Zarząd naszego Stowarzyszenia odmówił tej zapłaty, przez co sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Ostatecznie, po naszych odwołaniach w dniu 8 lipca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie zapadł wyrok w tej sprawie (sygn. akt. I C 1227/19 upr). Wyrok nie jest dla nas korzystny, ale kwota zobowiązania do zapłaty jest o wiele niższa, niż żądana w piśmie PZD w Rzeszowie z dnia 12.11.2015 r. Ostatecznie w dniu 22.07.2021 r. zrealizowaliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie i spłaciliśmy zobowiązania wobec PZD OP w Rzeszowie. Jednocześnie wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Krośnie o uzasadnienie wydanego wyroku. Jako Zarząd stoimy na stanowisku, że wszyscy działkowcy naszego ogrodu powinni poznać argumenty sądu i ocenę dowodów, dlatego też w niedługim czasie na stronie naszego stowarzyszenia zostanie opublikowany wyrok z dnia 8 lipca 2021 r. wraz z uzasadnieniem. Postaramy się Państwu wyjaśnić istotne aspekty tej sprawy, które z naszych uwag Sąd uwzględnił, a które nie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Szanowni Państwo.

Przypuszczając, że wyrok może być dla nas niekorzystny, na Walnym Zebraniu w dniu 5 września 2020 r. podjęliśmy Uchwałę dającą uprawnienia Zarządowi do ustanowienia w opłatach ogrodowych na 2021 wysokości składki na pokrycie zobowiązania wobec PZD. Składka ta została ustalona w wysokości 150,00 zł od działki. Zebrane składki pozwoliły zgromadzić kwotę, jaką Stowarzyszenie miałoby uiścić w wypadku niekorzystnego dla nas wyroku. Przewidywaliśmy wyższą wysokość zobowiązania, niż ostatecznie zdecydował Sąd.

Ze swej strony dziękuję Państwu za rzetelne podejście do problemu i szybkie uregulowanie zobowiązania. Dziękuję 196 działkowcom, którzy zrozumieli problem naszego ogrodu i dokonali wpłat, natomiast pozostałe 8 osób ma z tym problem. Te działki będą miały zadłużenie, o czym ewentualni kolejni nabywcy będą informowani. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia przystąpi do ich wyegzekwowania. Uchwały Walnego Zebrania są prawem obowiązujących wszystkich działkowców a nie tylko wybranych. a obowiązkiem Zarządu jest egzekwowanie porządku prawnego obowiązującego w ogrodzie. Nieuregulowanie opłat jest naruszeniem regulaminu ogrodowego i w ostateczności może być przyczyną do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Informuję jednocześnie, że zebrana kwota przekracza wysokość zobowiązania, dlatego też na najbliższym posiedzeniu Zarządu zapadnie decyzja, co zrobimy z nadwyżką. Może być zaliczona, jako zaliczka na opłaty działkowe w 2022 r, lub przeznaczona na poprawę infrastruktury ogrodowej w tym wiercenie trzeciej studni głębinowej lub oświetlenie alejek. Instalacja pod oświetlenie została ułożona w czasie remontu sieci energetycznej

Na podstawie Uchwały nr 6/2021 Walnego Zebrania z dnia 26.06.2021 r. Zarząd dokona rozliczenia kosztów i podejmie stosowną Uchwałę. Informacje w tej sprawie zostaną Państwu podane do wiadomości na stronie Stowarzyszenia i na tablicy ogłoszeń.

Informuję Państwa, że w niedługim czasie na stronie stowarzyszenia w zakładce „O NAS” zostanie utworzona strona „Rozliczenie finansowe stowarzyszenia, za lata 2015-2020” obejmująca wpływy i wydatki ogrodu zgodnie z dokumentacją prowadzoną przez biuro rachunkowe. Strona będzie dostępna po uzyskaniu hasła. W chwili obecnej dokumentacja jest dostosowywana do wymogów RODO.

                                       Prezes Zarządu SDO „ZACISZE”

PLAN WALNEGO ZEBRANIA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA DZIAŁKOWCÓW OGRODU „ZACISZE” W KROŚNIE
Z A P R A S Z A
NA  WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  za rok 2020 STOWARZYSZENIA  DZIAŁKOWCÓW  OGRODU  „ZACISZE”
w dniu  26 czerwca 2021 r. godz. 15.00 lub 15.30 ( II termin )
Porządek zebrania
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zapoznanie z regulaminem walnego zebrania.
5. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
6. Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 – przedstawi Prezes Zarządu
7. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 – przedstawi Skarbnik Stowarzyszenia.
  8.  Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
9. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej – przedstawi Przewodniczący Komisji Rozjemczej
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za 2020 r.- Uchwała nr 1

 – przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.- Uchwała nr 2

 – przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2020 r. – Uchwała nr 3

12. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia.
13. Przedstawienie planu pracy i kierunków działania Stowarzyszenia na 2021 rok – przedstawi Prezes Zarządu
–  Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu i przyjęciu do realizacji planu pracy i kierunków działania Stowarzyszenia na 2021 rok. – Uchwała nr 4
14. Propozycja wysokości opłat ogrodowych na rok 2022 ze wskazaniem celów i podjęcie uchwał:
– w sprawie wysokości opłat ogrodowych w 2022 r. oraz terminu ich wnoszenia. – Uchwała nr 5
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej wnioski członków.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
 * Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.zaciszekrosno.pl oraz w świetlicy Stowarzyszenia w dni dyżurów członków Zarządu. 
                                                       Zarząd SDO „Zacisze”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z Uchwałą nr 15/2021 z dnia 29.05.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2020 r. które odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2021 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

Informacje i porządek Walnego Zebrania zostanie przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia najbliższych dniach oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału.

WSZYSCY RAZEM DECYDUJMY O NASZYM OGRODZIE