Archiwum kategorii: Informacje

Informacje dla działkowców.

FINAŁ SPRAWY Z PZD

Szanowni Państwo.

Prawie po 6 latach zakończył się nasz proces z Polskim Związkiem Działkowców o zapłatę zaległych składek po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Zacisze”. Przypomnę Państwu, że żądano od nas zaległej kwoty za lata 2004-2015 w wysokości 58 113,60 zł  pismo PZD Okręg Podkarpacki w Rzeszowie z dnia 12.11.2015 r. L.dz.1616-GK-9/29/2015).  TUTAJ Jak wielka to była dla nas kwota to trudno sobie nawet wyobrazić. W zasadzie to mógł być koniec naszego ogrodu, bo taką sumę dają składki od działkowców zbierane przez trzy lata!!!.

Zarząd naszego Stowarzyszenia odmówił tej zapłaty, przez co sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Ostatecznie, po naszych odwołaniach w dniu 8 lipca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie zapadł wyrok w tej sprawie (sygn. akt. I C 1227/19 upr). Wyrok nie jest dla nas korzystny, ale kwota zobowiązania do zapłaty jest o wiele niższa, niż żądana w piśmie PZD w Rzeszowie z dnia 12.11.2015 r. Ostatecznie w dniu 22.07.2021 r. zrealizowaliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie i spłaciliśmy zobowiązania wobec PZD OP w Rzeszowie. Jednocześnie wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Krośnie o uzasadnienie wydanego wyroku. Jako Zarząd stoimy na stanowisku, że wszyscy działkowcy naszego ogrodu powinni poznać argumenty sądu i ocenę dowodów, dlatego też w niedługim czasie na stronie naszego stowarzyszenia zostanie opublikowany wyrok z dnia 8 lipca 2021 r. wraz z uzasadnieniem. Postaramy się Państwu wyjaśnić istotne aspekty tej sprawy, które z naszych uwag Sąd uwzględnił, a które nie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Szanowni Państwo.

Przypuszczając, że wyrok może być dla nas niekorzystny, na Walnym Zebraniu w dniu 5 września 2020 r. podjęliśmy Uchwałę dającą uprawnienia Zarządowi do ustanowienia w opłatach ogrodowych na 2021 wysokości składki na pokrycie zobowiązania wobec PZD. Składka ta została ustalona w wysokości 150,00 zł od działki. Zebrane składki pozwoliły zgromadzić kwotę, jaką Stowarzyszenie miałoby uiścić w wypadku niekorzystnego dla nas wyroku. Przewidywaliśmy wyższą wysokość zobowiązania, niż ostatecznie zdecydował Sąd.

Ze swej strony dziękuję Państwu za rzetelne podejście do problemu i szybkie uregulowanie zobowiązania. Dziękuję 196 działkowcom, którzy zrozumieli problem naszego ogrodu i dokonali wpłat, natomiast pozostałe 8 osób ma z tym problem. Te działki będą miały zadłużenie, o czym ewentualni kolejni nabywcy będą informowani. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia przystąpi do ich wyegzekwowania. Uchwały Walnego Zebrania są prawem obowiązujących wszystkich działkowców a nie tylko wybranych. a obowiązkiem Zarządu jest egzekwowanie porządku prawnego obowiązującego w ogrodzie. Nieuregulowanie opłat jest naruszeniem regulaminu ogrodowego i w ostateczności może być przyczyną do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Informuję jednocześnie, że zebrana kwota przekracza wysokość zobowiązania, dlatego też na najbliższym posiedzeniu Zarządu zapadnie decyzja, co zrobimy z nadwyżką. Może być zaliczona, jako zaliczka na opłaty działkowe w 2022 r, lub przeznaczona na poprawę infrastruktury ogrodowej w tym wiercenie trzeciej studni głębinowej lub oświetlenie alejek. Instalacja pod oświetlenie została ułożona w czasie remontu sieci energetycznej

Na podstawie Uchwały nr 6/2021 Walnego Zebrania z dnia 26.06.2021 r. Zarząd dokona rozliczenia kosztów i podejmie stosowną Uchwałę. Informacje w tej sprawie zostaną Państwu podane do wiadomości na stronie Stowarzyszenia i na tablicy ogłoszeń.

Informuję Państwa, że w niedługim czasie na stronie stowarzyszenia w zakładce „O NAS” zostanie utworzona strona „Rozliczenie finansowe stowarzyszenia, za lata 2015-2020” obejmująca wpływy i wydatki ogrodu zgodnie z dokumentacją prowadzoną przez biuro rachunkowe. Strona będzie dostępna po uzyskaniu hasła. W chwili obecnej dokumentacja jest dostosowywana do wymogów RODO.

                                       Prezes Zarządu SDO „ZACISZE”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z Uchwałą nr 15/2021 z dnia 29.05.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2020 r. które odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2021 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

Informacje i porządek Walnego Zebrania zostanie przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia najbliższych dniach oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału.

WSZYSCY RAZEM DECYDUJMY O NASZYM OGRODZIE

 

OPŁATY DZIAŁKOWE 2021

Zgodnie z Uchwałą  nr 8/2021 z dnia 3.05.2021 r.Zarządu Stowarzyszenia wydanej na podstawie Uchwały Walnego zebrania nr 6/2020 z dnia 05.09.2020 r. opłaty będą pobierane na świetlicy ogrodowej w okresie od 20 maja – 30 czerwca 2021 r. w dniach:

– wtorki w godz. 11.00 – 13.00

– piątki w godz. 15.30 – 18.00.

Wysokość opłat za poszczególne działki będzie dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.zaciszekrosno.pl w zakładce ogłoszenia – opłaty ogrodowe 2021. Dostęp jest zakodowany. Dla zainteresowanych KOD jest dostępny po wysłaniu SMS na numer telefonu 727 299 522 z telefonu podanego przez działkowca do ewidencji SDO „Zacisze”. 

Wpłat można dokonać przelewem na numer konta Stowarzyszenia

71 1600 1462 1893 4201 4000 0001 

BNP Paribas Oddział Krosno ul. Kościuszki 110A

WYCINKA DRZEW NA DZIAŁCE

Szanowni Państwo.
Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje wnioski o wycinkę drzew ( nie owocowych) na terenie ogrodu w bieżącym roku. Każdy z Państwa, kto ma zamiar usunąć drzewo lub drzewa ze swojej działki a które są chore lub powodują zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia. Wniosek można pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia lub u Sekretarza i Skarbnika. Do wycinki można również zgłaszać drzewa, które ze względu na swój rozmiar mogą uniemożliwiać korzystanie z działki sąsiadom lub utrudniają prowadzenie upraw ogrodowych. Dokładnie wypełniony wniosek z pomiarem obwodu drzewa na wysokości 1,3 m od ziemi, zaznaczeniem na mapce działki i oznaczeniu np. poprzez obwiązanie taśmą lub zaznaczeniem drzewa farbą należy złożyć w terminie do 15 maja 2021 r. składać do Sekretarz Stowarzyszenia działka nr 17 lub wrzucić do skrzynek listowych na budynku administracyjnym lub na działce nr 42. Po otrzymaniu wniosków od Państwa komisja dokona oględzin drzew sfotografuje je oraz zaznaczy na planie ogrodu. Wniosek zbiorczy zostanie złożony do Urzędu Miejskiego w Krośnie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego i uzyskania zgody. Przypuszczalny termin do wycinki zostanie wyznaczony do końca 2021 r.
          Prosimy Państwo o dotrzymanie terminu 15 maja 2021 r. gdyż następny wniosek zbiorczy będzie składany dopiero jesienią.
Prezes Zarządu
 SDO „Zacisze”