Archiwa tagu: termin

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z Uchwałą nr 15/2021 z dnia 29.05.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2020 r. które odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2021 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

Informacje i porządek Walnego Zebrania zostanie przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia najbliższych dniach oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału.

WSZYSCY RAZEM DECYDUJMY O NASZYM OGRODZIE

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z uchwałą 24/2020 z dnia 21.07.2020 r. Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2019 r. połączone z uzupełnieniem składu Zarządu o wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się w dniu:

5 września 2020 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

Informacje i porządek Walnego Zebrania zostanie przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia najbliższych dniach oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału według zasady „ Nic o nas – bez nas”

25 MAJA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z Uchwałą 12/2019  z dnia 27.04.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2018 r. które odbędzie się w dniu:

25 maja 2019 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin) 

Informacje i porządek Walnego Zebrania zostanie przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia najbliższych dniach oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”. 

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału według zasady

„ Nic o nas – bez nas”

Zaległości w opłatach

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 31.05.2017 r. minął termin wnoszenia opłat działkowych za 2017 r.  Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.08.2017 r. postanowiono że działkowcom zalegającym z opłatami po dniu 31.08.2017 r. zostaną wysłane za potwierdzeniem odbioru wezwania do zapłaty co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie wywiązywanie się opłat jest naruszeniem § 33 Regulaminu Ogrodowego treść poniżej i może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej

Osoby które nie uregulowały swoich zobowiązań w terminie lub uregulowały nie wszystkie zaległości o dopłaty na konto Stowarzyszenia lub u Skarbnika do dnia 8 września 2017 r.

§ 33 Regulaminu Ogrodowego z dnia 27 czerwca 2015 r.
1. Koszty utrzymania Ogrodu Zarząd planuje na okresy roczne z podziałem na rodzaje określone w ustawie i Statucie. Zatwierdzony plan finansowy, stanowi podstawę uchwalenia przez Walne Zebranie, wysokości opłaty ogrodowej na dany rok, stanowiącej udział każdej działki w ich pokryciu.
2. O wysokości opłat rocznych i terminie ich wnoszenia Zarząd informuje wszystkich działkowców poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 14 dni przed terminem ich wnoszenia.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Zarząd jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe Stowarzyszenia albo datę wpłaty u skarbnika.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Zarząd wzywa działkowca pisemnie,do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie, informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie i może doprowadzić do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Koszty wezwania obciążają działkowca.
5. Małżonkowie będący działkowcami, którym wspólnie przysługuje prawo do działki, opłacają jedną opłatę ogrodową i inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebranie, w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą 7/2017 z dnia 29.03.2017 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2016 r. które odbędzie się w dniu:

 

27 maja 2017 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

 

Informacje i porządek Walnego Zebrania został przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia w dniu 12.05.2017 r. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

 

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału według zasady „ Nic o nas – bez nas”