Archiwa tagu: wodociąg

Awarie wodociągu

Drodzy działkowicze. W ostatnim czasie przeprowadzono próby wodociągu działkowego. Co się okazuje? Ujawniają się nieszczelności i niekontrolowany wyciek wody. W dniu dzisiejszym usunięto jedna awarią. Przyczyną awarii były korzenie drzew rosnących na działkach. Rozrośnięte korzenie spowodowały że rury wykonane z PCV popękały i był niekontrolowany wyciek wody. Mając powyższe na uwadze prosimy o sprawdzanie czy nie ma niekontrolowanych wycieków na własnych działkach i działkach sąsiadów. Te awarie musimy usunąć ponieważ awarie te będą powodować ubytki wody a co za tym idzie jej brak. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać gospodarzowi ogrodu Panu Zbigniewowi Lorencowi działka nr 6 tel. 693 916 786.

Budowa wodociągu

Budowa wodociągu

Szanowni Państwo w dniu 24 września 2016 odbyło się nadzwyczajne walne zebranie poświęcone podjęciu działań Zarządu do budowy wodociągu na terenie działek i włączeniu się do  sieci wodociągowej miasta Krosna. Zebranie odbyło się w drugim terminie. W zebraniu uczestniczyło 58 członków stowarzyszenia. Stosunkiem głosów 56 za i 2 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę zobowiązujących zarząd do podjęcia działań z MPGK w Krośnie do budowy wodociągu doprowadzającego wodociąg do działek. Kwestia budowy wodociągu jest już w gestii nas samych. Jest to działanie na następne lata. Szacunkowy koszt budowy wodociągu na działkach to koszt około 127 tysięcy złotych w bardzo optymistycznym wariancie na podstawie sporządzonego kosztorysu. Kosztorys poniżej.

Jak wynika koszt podłączenia wody do działki wynosi około 630 złotych od przyłącza działki ( użytkowanych aktualnie 202 działki ) pod warunkiem gdy wszyscy wyrażą zgodę na współfinansowanie inwestycji. W przypadku mniejszej ilości zgód na podłączenie koszty by wzrastały. Przy zgodzie połowy działkowców koszty by się podwoiły. Z poczynionych ustaleń z MPGK Krosno koszt doprowadzenia wody do terenu ogrodu poniósłby MPGK. W chwili obecnej 36 działkowców podpisało listę poparcia dla inwestycji i wyraziło zgodę na współfinansowanie inwestycji. Oczekujemy na dalsze zgody i podpisy na deklaracji. Deklaracje zgody można będzie składać u Skarbnika podczas pobierania opłat działkowych. Od zebrania i złożenia deklaracji będzie uzależnione dalsze postępowanie Zarządu Stowarzyszenia dlatego też prosimy o popieranie budowy i złożenie stosownych deklaracji. Prosimy Państwa o uwagi i komentarze.

 

Zarząd Stowarzyszenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133,

 działając na podstawie § 27 oraz § 29 ust.1 i 3   Statutu Stowarzyszenia

z w o ł u j e

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się  w  sobotę 24 września 2016 r. o godz. 1500 w pierwszym terminie

lub o godz. 1530  w drugim terminie (§30 ust.3 Statutu)

na placu obok  Domu Administracyjno-Gospodarczego  

na temat:

„ROZWIĄZANIE  PROBLEMU  ZAOPATRZENIA w WODĘ

 poprzez budowę

NOWEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

na terenie Ogrodu działkowego „ZACISZE”

Program Zebrania :

 1. Otwarcie, Uchwalenie porządku obrad
 2. Wybory Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza
 3. Informacja o liczbie uczestników Zebrania, w tym członków Stowarzyszenia oraz o zdolności zebrania  do podejmowania uchwał
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Informacja o dotychczasowych działaniach Stowarzyszenia związanych z poprawą w zaopatrzenie w wodę na terenie Ogrodu
 6. Przedstawienie propozycji budowy nowej instalacji wodociągowej – uwarunkowania prawno – finansowe
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie budowy nowej instalacji wodociągowej wraz z ustaleniem udziału finansowego działkowców w tym przedsięwzięciu
 9. Wolne wnioski i inne sprawy związane z tematem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 11. Zakończenie obrad

Do udziału w Zebraniu zapraszamy także Działkowców, którzy dotychczas nie zostali członkami Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze”, jednak nie przysługuje Pani/Panu prawo głosowania nad podejmowanymi uchwałami.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz.40), uchwały podjęte przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w tym uchwalony Regulamin Ogrodowy, obowiązują wszystkich działkowców użytkujących działki w Ogrodzie „Zacisze”, niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia.  

                                                                          

                                                                                                 Zarząd                                                                                                                           SDO „Zacisze”