XXXIV Posiedzenie Zarządu

W dniu 10.02.2017 r. godz. 12.00 przy ul. Okulickiego 1a odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Wyznaczenia delegata stowarzyszenia na spotkanie z Prezesem Podkarpackiego Związku Ogrodów Działkowych
 2. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 2017/18 r.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat ogrodowych za 2017 r.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia dyżurów członków Zarządu w okresie sezonu ogrodowego 2017 r.
 5. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie budowy osiedla kontenerowego i schroniska dla zwierząt
 6. Omówienie dalszych działań w sprawie budowy sieci wodociągowej.
 7. Przedstawienie stanu finansów Stowarzyszenia na zakończenie roku 2016.
 8. Wolne wnioski, propozycje, sprawy bieżące.    

Zarząd SDO “Zacisze”

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133,

 działając na podstawie § 27 oraz § 29 ust.1 i 3   Statutu Stowarzyszenia

z w o ł u j e

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się  w  sobotę 24 września 2016 r. o godz. 1500 w pierwszym terminie

lub o godz. 1530  w drugim terminie (§30 ust.3 Statutu)

na placu obok  Domu Administracyjno-Gospodarczego  

na temat:

„ROZWIĄZANIE  PROBLEMU  ZAOPATRZENIA w WODĘ

 poprzez budowę

NOWEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

na terenie Ogrodu działkowego „ZACISZE”

Program Zebrania :

 1. Otwarcie, Uchwalenie porządku obrad
 2. Wybory Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza
 3. Informacja o liczbie uczestników Zebrania, w tym członków Stowarzyszenia oraz o zdolności zebrania  do podejmowania uchwał
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Informacja o dotychczasowych działaniach Stowarzyszenia związanych z poprawą w zaopatrzenie w wodę na terenie Ogrodu
 6. Przedstawienie propozycji budowy nowej instalacji wodociągowej – uwarunkowania prawno – finansowe
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie budowy nowej instalacji wodociągowej wraz z ustaleniem udziału finansowego działkowców w tym przedsięwzięciu
 9. Wolne wnioski i inne sprawy związane z tematem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 11. Zakończenie obrad

Do udziału w Zebraniu zapraszamy także Działkowców, którzy dotychczas nie zostali członkami Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze”, jednak nie przysługuje Pani/Panu prawo głosowania nad podejmowanymi uchwałami.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz.40), uchwały podjęte przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w tym uchwalony Regulamin Ogrodowy, obowiązują wszystkich działkowców użytkujących działki w Ogrodzie „Zacisze”, niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia.  

                                                                          

                                                                                                 Zarząd                                                                                                                           SDO „Zacisze”

WALNE ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 informuje:

WALNE  ZEBRANIE  STOWARZYSZENIA

Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 7/2016 z dnia 17.03.2016 r. w dniu 28.05.2016 r. o godzinie 15.00 w świetlicy ogrodowej lub na placu przed świetlicą odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia. W związku z powyższym wzywa się wszystkich członków stowarzyszenia o niezawodne przybycie na zebranie. Aby nie generować kosztów obsługi Walnego Zebrania informacje o zebraniu  wraz z porządkiem zebrania zostaną dostarczone członkom stowarzyszenia za pokwitowaniem odbioru i przesłane na skrzynki e-mail. Ponadto informacja wraz z porządkiem zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zaciszekrosno.pl

W przypadku niskiej frekwencji termin II zebrania to 28.05.2016 r. godz. 15.30

 

PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE NA ZEBRANIE OMAWIANE SPRAWY SĄ BARDZO ISTOTNE DLA STOWARZYSZENIA