Zaległości w opłatach

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 31.05.2017 r. minął termin wnoszenia opłat działkowych za 2017 r.  Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.08.2017 r. postanowiono że działkowcom zalegającym z opłatami po dniu 31.08.2017 r. zostaną wysłane za potwierdzeniem odbioru wezwania do zapłaty co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie wywiązywanie się opłat jest naruszeniem § 33 Regulaminu Ogrodowego treść poniżej i może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej

Osoby które nie uregulowały swoich zobowiązań w terminie lub uregulowały nie wszystkie zaległości o dopłaty na konto Stowarzyszenia lub u Skarbnika do dnia 8 września 2017 r.

§ 33 Regulaminu Ogrodowego z dnia 27 czerwca 2015 r.
1. Koszty utrzymania Ogrodu Zarząd planuje na okresy roczne z podziałem na rodzaje określone w ustawie i Statucie. Zatwierdzony plan finansowy, stanowi podstawę uchwalenia przez Walne Zebranie, wysokości opłaty ogrodowej na dany rok, stanowiącej udział każdej działki w ich pokryciu.
2. O wysokości opłat rocznych i terminie ich wnoszenia Zarząd informuje wszystkich działkowców poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 14 dni przed terminem ich wnoszenia.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Zarząd jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe Stowarzyszenia albo datę wpłaty u skarbnika.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Zarząd wzywa działkowca pisemnie,do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie, informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie i może doprowadzić do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Koszty wezwania obciążają działkowca.
5. Małżonkowie będący działkowcami, którym wspólnie przysługuje prawo do działki, opłacają jedną opłatę ogrodową i inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebranie, w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *